Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.

Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, spravidla v II. polroku každého roka a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku s výnimkou Zápisu do Zlatej knihy SOZA a Veľkej ceny SOZA za celoživotné dielo.

Poslaním Cien SOZA je oceniť verejným uznaním prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým podporiť rozvoj domácej hudobnej kultúry.


Ceny SOZA sa udeľujú v nasledujúcich  kategóriách:  

Cena SOZA  pre skladateľa najhranejších hudobných diel 

Cena SOZA  pre textára najhranejších hudobných diel 

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

Cena SOZA za zvukový nosič 

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní    

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Veľká cena SOZA

Rozhodujúcim kritériom pri udelení prvých štyroch cien je výsledok štatistického spracovania údajov uplynulého roka o skutočnom použití hudby vo vysielaní rádií, televízií, na koncertoch a pod. - bez subjektívneho hodnotiaceho názoru. 

Podkladmi pre rozhodovanie o splnení podmienok na udelenie osobitnej ceny pre komerčnú rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom hudby domácich tvorcov sú:

  • štatistické vyhodnotenia výkazov o používaní hudobných diel,  predkladaných rozhlasovými stanicami na základe uzatvorených zmlúv so SOZA,
  • vyjadrenia Rady pre vysielanie a retransmisiu o plnení podmienok udelenej licencie rozhlasovými stanicami, prichádzajúcimi do úvahy pre udelenie ceny.


V prípadoch, kedy sa ocenením vyjadruje prínos osobnosti pre hudobnú kultúru a rozvoj SOZA (Zápis do Zlatej knihy SOZA a Veľká Cena SOZA) o udelení ceny rozhoduje Dozorná rada SOZA. Dozorná rada tiež rozhoduje o udelení Ceny SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí s prihliadnutím na štatistické výsledky.

   CENY SOZA udelené v roku 2021 za rok 2020

   CENY SOZA udelené v roku 2020 za rok 2019

   CENY SOZA udelené v roku 2019 za rok 2018

   CENY SOZA udelené v roku 2018 za rok 2017

   CENY SOZA udelené v roku 2017 za rok 2016

   CENY SOZA udelené v roku 2016 za rok 2015

   CENY SOZA udelené v roku 2015 za rok 2014

   CENY SOZA udelené v roku 2014 za rok 2013

   CENY SOZA udelené v roku 2013 za roky 2011 a 2012

   CENY SOZA udelené v roku 2011 za rok 2010

   CENY SOZA udelené v roku 2010 za rok 2009

   CENY SOZA udelené v roku 2009 za rok 2008