Základné informácie

Vydavateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala k dielu vydavateľské práva na základe platnej licenčnej zmluvy na vydanie diela. Vydavateľ je povinný predložiť SOZA všetky zmluvy a dohody, ktoré sa môžu svojím obsahom dotýkať vyúčtovania vydavateľských podielov.

Vydavateľ, ktorý uzavrel licenčnú zmluvu na vydanie diela autora nezastupovaného SOZA, je povinný zabezpečiť vyplnenie „Nahlášky“ diela a jej doručenie SOZA, pričom za správnosť údajov uvedených na tejto nahláške je zodpovedný vydavateľ. Nahlášku je možné získať u príslušnej pracovníčky SOZA.

V prípade, že autor zastupovaný SOZA uzavrie licenčnú zmluvu na vydanie diela s vydavateľom nezastupovaným SOZA, SOZA bude považovať pre potreby vyúčtovania toto dielo naďalej za nevydané a za vysporiadanie nárokov voči nezastupovanému vydavateľovi v zmysle zmluvy zodpovedá autor.

Ak vydavateľ hudobného diela s textom uzavrie licenčnú vydavateľskú zmluvu len s autorom jednej zložky diela (t. j. len so skladateľom alebo len s textárom), odštep autorských odmien pre vydavateľa sa počíta len z podielu autora, s ktorým vydavateľ má uzatvorenú licenčnú zmluvu na vydanie diela.

Ak uzavrie nositeľ práv viacero licenčných zmlúv na vydanie diela na to isté dielo a pre to isté územie, SOZA zaregistruje iba prvú z nich. Za vzniknuté spory SOZA nezodpovedá a dôsledky vzniknutých sporov a škôd znáša nositeľ práv.

 

   Ako sa môže vydavateľ zaregistrovať v SOZA, keď sa chce stať členom SOZA?

V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o prijatie za člena SOZA. /  Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

 

   Vydavateľ, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky:

a) predložiť SOZA platné licenčné zmluvy na vydanie diela, najmenej však na vydanie 10 hudobných diel;

b) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní 

c) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za člena.

Po doručení žiadosti o prijatie za člena zašle SOZA uchádzačovi o členstvo návrh dohody o zastupovaní spolu s faktúrou na úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti. O prijatí uchádzača o členstvo rozhoduje Dozorná rada v lehote 90 dní od doručenia žiadosti o prijatie za člena. Členstvo v SOZA vzniká dňom podpisu dohody o zastupovaní zo strany SOZA a uchádzača o členstvo.

 

   Kontakt – Vydavatelia
   Tel. č.: 02/ 50 20 27 18
            E-mail: alzbeta.cincurova@soza.sk