Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond SOZA sa vytvára ako štandardný prerozdeľovací fond na báze medzinárodných zmlúv, ktoré má SOZA uzatvorené s partnerskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí. Jeho zdrojom sú zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv, spravidla vo výške 5%, pričom vo výnimočných prípadoch sa dopĺňa aj iným spôsobom. 

Tieto finančné zdroje sú v zmysle platnej legislatív a s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry a domácej autorskej tvorby.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov.

Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. 

Logo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na stiahnutie tu:
LOGO SKF

 

   Kultúrne programy Sociálneho a kultúrneho fondu

Kultúrne programy slúžia na poskytovanie príspevkov na projekty podporujúce tvorbu členov SOZA, prípadne ďalších nositeľov práv a tiež na podporu činnosti právnických osôb, ktoré svojou činnosťou podporujú autorov hudobných diel. Príspevky z týchto projektov môžu byť určené na rôzne účely, napr. na vydanie CD/DVD/LP/EP nosiča, organizácia podujatí ako napr. koncert, cyklus koncertov, festival, workshop a i. Programy sú tématicky otvorené a o príspevok môžu ožiadať právnické aj fyzické osoby. Záujemcovia o podporu musia vyplniť formulár Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA a zaslať ho elektronicky aj poštou na adresu SOZA v stanovenom termíne. Jednotlivé projekty schvaľuje Rada SKF na základe odporúčania Rady SKF. Bližšie informácie o Kultúrnych programoch nájdete nižšie v dokumente Kultúrne programy SKF. 

Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete TU.

Upozorňujeme, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadosti o finančný príspevok Kultúrnych programov Sociálneho a kultúltúrneho fondu SOZA. Najbližší termín na predkladanie žiadostí bude od 1. marca do 31. marca 2024. 
 

Aktuálnu výzvu na podávanie projektov nájdete TU

 

   Sociálne programy Sociálneho a kultúrneho fondu

Sociálny a kultúrny fond SOZA má v zmysle štatútu tri prípustné spôsoby použitia - Pomoc v náhlej núdzi, Pomoc v sociálne zhoršených pomeroch a Kompenzácia mimoriadnej situácie. Členovia SOZA si môžu podať žiadosť o podporu v rámci prvých dvoch sociálnych programov. Tie sú určené na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci v náhlej hmotnej alebo sociálnej núdzi spôsobenej nepredvídanou situáciou. Tieto programy nemajú stanovený termín uzávierky a autori sa o podporu môžu uchádzať celoročne. Výšku podpory schvaľuje Dozorná rada na základe návrhu Rady SKF. Podrobnosti o použití a poskytnutí finančných príspevkov SKF na tieto účely sú bližšie vysvetlené nižšie v Štatúte Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA a v dokumente Sociálne programy SKF.  

   Kontakt – Kultúrny fond
           Dominika Semaňáková
           Tel: 02/50 20 27 45
           Email: dominika.semanakova@soza.sk


   Kontakt – Sociálny fond
    Erika Mináčová
           Tel: 02/50 20 27 23
           Email: erika.minacova@soza.sk