Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond SOZA sa vytvára ako štandardný prerozdeľovací fond na báze medzinárodných zmlúv, ktoré má SOZA uzatvorené s partnerskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí. Jeho zdrojom sú zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv, spravidla vo výške 5%, pričom vo výnimočných prípadoch sa dopĺňa aj iným spôsobom.

Tieto finančné zdroje sú v zmysle platnej legislatív a s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry a domácej autorskej tvorby.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov.

Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete TU.

 

    Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadatelia sa tak môžu uchádzať o príspevok, ktorý môže byť použitý napríklad na vydávanie CD nosiča, či vinylovej platne, na významné podujatia ako napr. festival, koncert, workshop či seminár (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA) alebo na náklady spojené s chodom organizácie (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerovi podporujúceho autorov hudobných diel).

Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2022 do 31. marca 2022.
Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete TU. 

Projekty z týchto žiadostí by mali byť zrealizované v termíne od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023.
V prípade, že sa vaše podujatie koná v 1. polovici roka 2023, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku.
Tlačivo žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)
Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ nie je v prípade kultúrnych programov nutné vypĺňať.

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí. 

Upozorňujeme, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 

Viac informácii získate: 
   Kontakt – Sociálny fond
    Erika Mináčová
           Tel: 02/50 20 27 23
           Email: erika.minacova@soza.sk

   Kontakt – Kultúrny fond
           Dominika Semaňáková
           Tel: 02/50 20 27 45
           Email: dominika.semanakova@soza.sk