Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadatelia sa tak môžu uchádzať o príspevok, ktorý môže byť použitý napríklad na vydávanie CD nosiča, či vinylovej platne, na významné podujatia ako napr. festival, koncert, workshop či seminár (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok na významné projekty a tvorbu) alebo na náklady spojené s chodom organizácie (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerom).
Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2021 do 31. marca 2021.


Projekty z týchto žiadostí by mali byť zrealizované v termíne od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022.
V prípade, že sa vaše podujatie koná v 1. polovici roka 2022, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku.
Tlačivo žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)
Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ nie je v prípade kultúrnych programov nutné vypĺňať.

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí.

Upozorňujeme, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.
 

Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 

Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. 

Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete tu.

 

V prípade otázok kontaktujte príslušné pracovníčky SOZA:
Sociálny fond
Erika Mináčová
Tel: 02/50 20 27 23
Email: erika.minacova@soza.sk

Kultúrny fond
Dominika Semaňáková
Tel: 02/50 20 27 45
Email: dominika.semanakova@soza.sk