• 08.02.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.2.2019

  Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.2.2019 v Bratislave okrem iného schválili s uspokojením hospodárske výsledky SOZA za rok 2018, vyhodnotili plnenie finančného plánu za rok 2018 ako veľmi uspokojivé, zobrali na vedomie návrh zmeny vykazovania hospodárskych výsledkov...

 • 11.01.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 9.1.2019

  Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 9.1.2019 v Bratislave okrem iného zobrali na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie január – december 2018, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autor, dedičia a vydavateľ.

 • 08.01.2019

  DEX Songwriter expo aj tento rok za výhodné vstupné

  Máte chuť sa hudobne vzdelávať? Aj tento rok Vás za zvýhodnené vstupné pozývame 18. - 19. februára 2019 do Budapešti na DEX Songwriter expo. Ide o podujatie, ktoré prepája talentovaných autorov a kde si navzájom odovzdávajú svoje skúsenosti autori rôznych žánrov. Producenti, songwriteri, pesničkári, hudobníci aj vydavatelia majú príležitosť stretnúť sa a zažiť množstvo kreatívnych podnetov vďaka autorom z rôznych kútov sveta.

 • 13.12.2018

  SOZA predĺžila spoluprácu s českou národnou skupinou IFPI

  Spolupráca v oblasti protipirátskeho boja je obsahom zmluvy o spolupráci medzi SOZA a Českou národnou skupinou Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (ČNS IFPI) so sídlom v Prahe. Keďže tá doterajšia sa osvedčila, Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5.12.2018 odsúhlasila jej predl'ženie o ďalší kalendárny rok.

 • 11.12.2018

  Vyhlásenie I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky z SKF

  Dozorná rada SOZA schválila termín I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. januára 2019 do 31. januára 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)