Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.12.2020

21.12.2020

 

Dozorná rada SOZA na svojom online zasadnutí dňa 9.12.2020 schválila okrem iného nasledovné:

Zvolila:

- Matúša Jakabčica za predsedu Dozornej rady,

- Miroslava Juriku za podpredsedu Dozornej rady,

- členov Rady SKF: Adam Hudec, Ctibor Kolínsky, Jaroslav Konečný, Peter Lipa, Daniel Matej, Martin Sarvaš, Jozef Šebo, Pavel Zajáček. 

 

Schválila: 

- zloženie a pôsobnosť pracovných skupín v súlade s terajším stavom,

- zmeny v Sadzobníku spoločných odmien za používanie diel káblovou retransmisiou, prevádzkovaním spoločných televíznych antén, prostredníctvom internetu a mobilných sietí s účinnosťou od 1.1.2021, 

- žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autor, 

- zmluvu s IFPI o spolupráci v oblasti protipirátskej činnosti na rok 2021, 

- dodatok k zmluve s Asociáciou rádií Slovenska, 

- mimoriadne opatrenie, podľa ktorého môže v čase pandémie vírus Covid-19 rozhodovať Predstavenstvo SOZA o udelení výnimiek a zliav z platných Sadzobníkov SOZA,

- príspevok v náhlej núdzi zo sociálnych programov SKF.

 

Zobrala na vedomie:

- informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-XI.2020, 

- informáciu o rokovaniach s AHRS, RTVS, TV JOJ, APKT a SAKT, 

- informáciu o pripravovaných urovnaniach v oblasti náhrad odmien, 

- informáciu o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,

- iné informácie Predstavenstva SOZA.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 13.01.2021.