Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 13.01.2021

15.01.2021

Schválili: 

- žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autori,

- hranicu 10 EUR ako minimálnu výšku autorskej odmeny na poukázanie domácemu nositeľovi práv na jeho účet s tým, že nižšia suma môže byť vyplatená ak o to nositeľ práv požiada, 

- úpravu koncepcie finančného manažmentu s cieľom jednotne premietnuť záväzky z medzinárodných zmlúv, 

- projekt plánovanej inovácie licenčného softvéru,

- spôsob vyúčtovania splátok urovnania MAC TV za rok 2019, 

- návrh podmienok urovnania medzi AHRS a SOZA.

 

Zobrali na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-XII.2020, 

- informácie o súdnom spore so SAPA, 

- informácie o rokovaniach v oblasti káblovej retransmisie, 

- informácie o rokovaniach s MAC TV v súvislosti s vysporiadaním online práv, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, 

- informácie o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,

- iné informácie Predstavenstva. 
 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 10.02.2021.