Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10.02.2021

16.02.2021


Dozorná rada SOZA na svojom online zasadnutí 10.02.2021 okrem iného

Schválila:

- s uspokojením výsledky hospodárenia SOZA za rok 2020 a vyslovila poďakovanie manažmentu SOZA,

- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 

- predĺženie termínu realizácie schválených projektov SKF z roku 2019 do konca roku 2021,

- termín na predkladanie žiadostí z kultúrnych programov SKF a to od 1.3. do 31.3.2021,

- priznanie príspevku v náhlej núdzi zo sociálnych programov SKF,

 

Zobrala na vedomie:

- informáciu o zvolení predsedu Rady SKF, 

- informáciu o zasadnutí Výboru ISNA a Aliancie, 

- informáciu o situácii v oblasti káblovej retransmisie, 

- informáciu o rokovaniach s MAC TV a RTVS, 

- informáciu o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 10.03.2021.