Čo je náhrada odmeny?

Náhrada odmeny je medzinárodne etablovaná kompenzačná forma odmeny pre umelcov, vyplývajúca z európskeho práva, premietnutého na území Slovenskej republiky v podobe Autorského zákona. Ide o zákonne stanovený odvod, ktorý uhrádza výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu umožňujúcich uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela a technických zariadení umožňujúcich dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela.
 

   Aké mám povinnosti voči SOZA, ak dovážam, vyrábam nenahraté nosiče a technické zariadenia?

V prípade, že ste výrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike, vrátane predaja cez internet, technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, ste povinný štvrťročne do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka zaslať do SOZA Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých nosičov a prístrojov a štvrťročne do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka zaslať do SOZA Hlásenie o vývoze a odoslaní tovaru, ktoré nájdete v sekcií Tlačivá. Na základe vyplneného tlačiva vám bude v súlade s autorským zákonom vystavená faktúra na príslušnú náhradu odmeny. 

Ďalšie informácie získate: 

   Kontakt – Náhrady odmien
    Tel. číslo: 02/50 20 27 38 
            E-mail: isna@soza.sk