Vyhotovenie rozmnoženiny

V zmysle ustanovenia § 42 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
 

   Náhrada odmeny

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 Autorského zákona za použitie takéhoto diela vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny.

Náhradu odmeny v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. a) Autorského zákona je povinný zaplatiť výrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z tretieho štátu alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike, vrátane predaja cez internet, technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 1 Autorského zákona osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 Autorského zákona je povinná organizácii kolektívnej správy poskytnúť informácie potrebné pre riadny výkon kolektívnej správy práv.

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 1 Autorského zákona osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo  predajnej cene dovezených, prijatých, predaných alebo inak umiestnených nosičov, prístrojov alebo zariadení na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, vrátane predaja cez internet, alebo údaje   o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby, a to štvrťročne do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok. Sadzba náhrady odmeny sa zvyšuje na dvojnásobok aj v prípade, že bude zistený záporný rozdiel medzi výškou náhrad odmien podľa predložených informácií a správnou výškou náhrad odmien.

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 2 Autorského zákona osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 príslušnej organizácii kolektívnej správy štvrťročne, a to do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 3 Autorského zákona náhrada odmeny sa neuhrádza za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré boli vyvezené do tretieho štátu alebo odoslané do členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré sa použijú preukázateľne výlučne pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 4 Autorského zákona osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 predloží príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o sídle odberateľa, druhu, počte, dovoznej cene, vývoznej cene alebo predajnej cene technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretieho štátu alebo odosielajú do členského štátu, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

V zmysle ustanovenia § 167 ods. 5 Autorského zákona ak predajca, odosielateľ alebo dopravca technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a) neoznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie osoby povinnej zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 je povinný zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 namiesto tejto osoby.


Na základe uzatvorenej Dohody o spoločnej správe je SOZA poverená organizáciami kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov spoločným výkonom kolektívnej správy v odbore podľa ustanovenia § 146 ods. 2 písm. a) Autorského zákona, t. j. výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42 Autorského zákona.

 

   Akou formou je potrebné nahlásiť požadované údaje?

Vždy do desiateho dňa po skončení kalendárneho štvrťroka je potrebné riadne a úplne vyplniť tlačivo Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých čistých nosičov a prístrojov určených na rozmnožovanie predmetov chránených Autorským zákonom, podpísať, prípadne opečiatkovať a doručiť elektronicky alebo poštou do SOZA. Po overení oznámených údajov Vám SOZA vystaví a zašle faktúru na úhradu náhrady odmeny. Zároveň vždy do konca prvého mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka je potrebné riadne a úplne vyplniť tlačivo Hlásenie o vývoze a odoslaní tovaru, podpísať, prípadne opečiatkovať a doručiť elektronicky (sken) alebo poštou do SOZA.
 

Všetky vyššie spomínané tlačivá nájdete TU.


Ďalšie informácie získate: 

   Kontakt – Náhrady odmien
   
Tel. číslo: 02/50 20 27 38 
            E-mail: isna@soza.sk