Základ na výpočet náhrady odmeny a jej výšky podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
 
1. Osoba podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny za použitie diela podľa § 42 za:

a) nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, ktorým je CD nosič, DVD nosič, Blu-ray nosič, minidisk, magnetická páska alebo iný obdobný optický, magnetický alebo elektronický nosič, alebo USB kľúč, pamäťová karta, pevný disk, ktorý nie je zabudovaný v technickom zariadení, vo výške 6 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto nosiča,

b) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela na pevný disk, USB kľúč, pamäťovú kartu alebo na nosič podľa písmena a) alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom alebo funkciou, ktorým je audio alebo audio-video rekordér, set-top box umožňujúci vyhotovenie alebo uloženie rozmnoženiny diela na iné nezávislé technické zariadenie alebo nosič záznamu, herná konzola, smart TV, mp3 alebo mp4 nahrávač alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom, okrem technických zariadení podľa písmen c) až g) a okrem technických zariadení uvedených v druhom bode písm. a), vo výške 3 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

c) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je mobilný telefón, vo výške 0,7 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

d) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tablet, vo výške 0,6 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

e) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je počítač, vo výške 0,85 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

f) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je kamera, vo výške 1 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

g) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je fotoaparát, vo výške 0,35 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia.