Právo duševného vlastníctva je odvetvím práva, ktoré upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s tvorivou duševnou činnosťou človeka. Jednou z oblastí práva duševného vlastníctva je autorské právo a práva súvisiace s autorským právom. Tento súhrn právnych noriem upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s dielami, vydaním diela, umeleckými výkonmi, zvukovými a audiovizuálnymi záznamami, rozhlasovým vysielaním, televíznym vysielaním, databázou a poskytuje ochranu príslušným nositeľom práv k nim a ich oprávneným záujmom. Rovnako upravuje právne vzťahy súvisiace s prístupom a použitím diel, umeleckých výkonov, zvukových a audiovizuálnych záznamov, rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, databázy tretími osobami.

Základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom je autorský zákon predstavujúci normu s dosahom na celú oblasť kultúry a celú škálu subjektov kreatívneho priemyslu.

Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. (262 KB, PDF)