Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu.

V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, v zmysle Autorského zákona ste povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.


   Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel.

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje takmer 3 000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.Na základe uzatvorenej Dohody o spoločnej správe je SOZA poverená organizáciami kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov spoločným výkonom kolektívnej správy v príslušnom odbore. V zmysle § 175 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov je táto Dohoda o spoločnej správe záväzná aj pre ostatné organizácie kolektívnej správy na území Slovenskej republiky, t.j. aj pre Slovenskú asociáciu producentov v audiovízii (SAPA).

 

Viac informácii získate: 

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel.č.: 02/ 50 20 27 34
            E-mail: tkr@soza.sk