Sadzobník autorských odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén s účinnosťou od 1.1.2021 do 30.4.2022
 

   Sadzobník spoločných odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén s účinnosťou od 1.1.2021 do 30.4.2022
 

   Sadzobník autorských odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén s účinnosťou od 1. 5. 2022
 

   Sadzobník spoločných odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén s účinnosťou od 1. 5. 2022

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že novelou č. 71/2022 Z. z. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. bola upravená terminológia vo vzťahu k retransmisii a káblovej retransmisii. Uvedené zmeny boli zapracované aj do Sadzobníka autorských odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén a Sadzobníka spoločných odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén.