Hudobné diela sú majetkom autorov, preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu.

V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny prináležiace autorom – nositeľom práv k používaným hudobným dielam.

 

Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel..

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje viac ako 2000 domácich autorov a vydavateľov a viac ako 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

 

Používatelia hudobných diel šírených prostredníctvom internetu a mobilných sietí.

Každý prevádzkovateľ internetovej stránky s hudbou, internetového rozhlasu,  televízie, downloadingu hudobných diel  a pod. (ďalej len  „používateľ“)  je v zmysle Autorského zákona povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí a zaplatiť autorské odmeny. Tento súhlas používateľ získa na základe Hromadnej licenčnej zmluvy uzavretej so SOZA.

 

Ako je potrebné postupovať pre získanie licencie?

Používateľ doručí poštou alebo osobne na adresu SOZA 2x vyplnené a podpísané tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy na používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí pred začatím  prevádzkovania  web stránky s hudbou. SOZA na základe údajov v zmluve vystaví podľa platného Sadzobníka faktúru a pošle ju používateľovi, ktorý je povinný autorské odmeny uhradiť v lehote splatnosti faktúry, čím získa licenciu na sprístupňovanie hudobných diel autorov zastupovaných SOZA.

V prípade, že zo zvoleného spôsobu použitia autorských diel v Hromadnej licenčnej zmluve vyplýva povinnosť zaslať Výkaz (príjmov) alebo Zoznam (použitých diel), je používateľ povinný zaslať tieto dokumenty elektronicky v stanovenej forme na adresu internet@soza.sk vždy do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca.