Ako mám postupovať v prípade, ak chcem koncerty vysielať na vlastnej webovej stránke?

Usporiadateľ kultúrneho podujatia s hudbou, ktorý chce túto udalosť sprístupniť online naživo, je povinný so SOZA uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu na online používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí (ďalej len „Zmluva“).

Ako mám postupovať, keď chcem uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu?

Formulár Hromadnej licenčnej zmluvy zasielame v prílohe tohto e-mailu a taktiež je verejne dostupný na web stránke www.soza.sk v sekcii Používatelia, podsekciách Chcem používať hudbu online, Ostatné tlačivá (Link:  https://moja.soza.sk/stranka/tlačiva ).

V Zmluve je potrebné doplniť chýbajúce údaje: 

  1. obchodné údaje prevádzkovateľa webovej stránky, 
  2. spôsob použitia hudobných diel, ktorým je pre tento prípad možnosť online prenos udalosti naživo,
  3. identifikáciu vlastnej webovej stránky:

Vyplnenú a podpísanú Zmluvu je potrebné doručiť do SOZA buď E-mailom na online@soza.sk (sken) alebo v dvoch rovnopisoch zaslať na korešpondenčnú adresu SOZA: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2.

Kedy mi bude stanovená autorská odmena a koľko budem platiť?

Na základe Vami vyplnenej Hromadnej licenčnej zmluvy a Výkazu online, Vám bude vypočítaná príslušná autorská odmena v zmysle Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí (ďalej len „Sadzobník“), ktorý je taktiež verejne dostupný na webovej stránke www.soza.sk v sekcii Používatelia, podsekciách Chcem používať hudbu online, Sadzobník (Link: https://moja.soza.sk/stranka/sadzobnik-1-2 ).

Sadzba autorskej odmeny je 7 % z celkových príjmov za prenos, minimálne však 5 EUR za každú začatú hodinu prenosu a za každých 1 000 unikátnych prístupov (paralelných divákov) v danej hodine. Minimálna autorská odmena je 10 EUR za jeden začatý online prenos.

Príklad 1: Podujatie trvá 1,5 hodiny a počas neho sa pripojí 2300 divákov. Online prístup k podujatiu je spoplatnený sumou 3 EUR. Príjmy za podujatie sú vo výške 6 900 EUR btto. Autorská odmena je v tomto prípade vypočítaná nasledovne: 7% z 6 900 EUR = 483 EUR bez DPH. 

Príklad 2: Podujatie trvá 1 hodinu a počas neho sa pripojí 1000 divákov. Za podujatie sa nevyberá žiadne vstupné. Autorská odmena je v tomto prípade je vo výške 10 EUR bez DPH (minimálna autorská odmena).

Príklad 3: Podujatie trvá 2 hodiny a počas celého prenosu je pripojených 3200 divákov. Za podujatie sa nevyberá žiadne vstupné. Autorská odmena je vypočítaná nasledovne: (3200 divákov, to zn. 3 x 1000 unikátnych prístupov v danom časovom intervale (2 hodiny)) x 5 EUR = 3 x 2 x 5 = 30 EUR bez DPH. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo Výkaze online je potrebné vyplniť údaje obsiahnuté v treťom hárku súboru a teda celkové príjmy za prenos, počet začatých hodín prenosu a počet unikátnych prístupov v danej hodine. Výkaz je potrebné doručiť po skončení udalosti vždy do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca

Výkaz online zasielame v prílohe tohto E-mailu a je verejne dostupný na web stránke www.soza.sk v sekcii Používatelia, podsekciách Chcem používať hudbu online, Ostatné tlačivá pod názvom Výkaz online, Link: https://moja.soza.sk/stranka/tlačiva ).

Je potrebné SOZA doručiť aj playlist?

Rovnako po skončení udalosti, vždy do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca je potrebné vyplniť a doručiť do SOZA zoznam použitých hudobných diel v online udalosti alebo tzv. playlist spolu so súvisiacimi údajmi. Pre tieto účely je na web stránke www.soza.sk v sekcii Používatelia, podsekciách Chcem používať hudbu online, Ostatné tlačivá verejne dostupný výkaz pod názvom Zoznam online (Link: https://moja.soza.sk/stranka/tlačiva ), ktorý zároveň zasielame v prílohe tohto E-mailu. Tento zoznam je možné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu online@soza.sk. 

V prípade, že som usporiadateľom viacerých online udalostí, musím uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu za každú udalosť zvlášť?

Pokiaľ ste prevádzkovateľom viacerých online udalostí je možné uzatvoriť jednu Hromadnú licenčnú zmluvu na všetky tieto udalosti. Výška autorskej odmeny Vám bude stanovená a fakturovaná na základe doručeného Výkazu online za každú udalosť.

Pokiaľ sprístupňujem online udalosti na stránkach ako Facebook alebo YouTube, je mojou povinnosťou uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA?

V prípade, že plánujete sprístupňovať online udalosti prostredníctvom YouTube, ste rovnako povinný uzatvoriť Zmluvu so SOZA a postupovať podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Online prenos udalostí naživo (live stream) v rámci online služby Facebook je v súčasnosti pokrytý  zmluvou uzatvorenou medzi SOZA a uvedenou online platformou. To znamená, že ak je takýto prenos realizovaný prostredníctvom tohto portálu, nie je potrebné so SOZA uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu na tento druh sprístupnenia, no organizátor by sa mal riadiť obchodnými a licenčnými podmienkami Facebook. Aktuálne však prebiehajú s Facebook rokovania o licencovaní online prenosov naživo priamo prostredníctvom SOZA. V prípade, ak výsledkom uvedených rokovaní bude zmena aktuálneho stavu, organizátorov online prenosov budeme informovať. Upozornenie: Aj pri organizovaní podujatia naživo prostredníctvom služby Facebook prosíme o zaslanie Zoznamu použitých hudobných diel - playlistu (dostupný na https://moja.soza.sk/stranka/tlačiva).