Ako mám postupovať v prípade, ak chcem koncerty vysielať na vlastnej webovej stránke?

Usporiadateľ kultúrneho podujatia s hudbou, ktorý chce túto udalosť sprístupniť online naživo, je povinný so SOZA uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu na online používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí (ďalej len „Zmluva“).
 

   Ako mám postupovať, keď chcem uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu?

Formulár Hromadnej licenčnej zmluvy je verejne dostupný TU.

V Zmluve je potrebné doplniť chýbajúce údaje: 

  1. obchodné údaje prevádzkovateľa webovej stránky, 
  2. spôsob použitia hudobných diel, ktorým je pre tento prípad možnosť online prenos udalosti naživo,
  3. identifikáciu vlastnej webovej stránky:
  • internetová adresa stránky (URL)
  • názov služby/aplikácie, ktorým je pre tento prípad názov podujatia
  • kód sadzby (2.1.3. Online prenos udalosti naživo)

Vyplnenú a podpísanú Zmluvu je potrebné doručiť do SOZA buď e-mailom ako scan na adresu online@soza.sk alebo v dvoch rovnopisoch zaslať na korešpondenčnú adresu SOZA: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2.

 

   Kedy mi bude stanovená autorská odmena a koľko budem platiť?

Na základe Vami vyplnenej Hromadnej licenčnej zmluvy a Výkazu online, Vám bude vypočítaná príslušná autorská odmena v zmysle Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí (ďalej len „Sadzobník“), ktorý nájdete TU. 

Sadzba autorskej odmeny je 7 % z celkových príjmov za prenos, minimálne však 6,7405 EUR za každú začatú hodinu prenosu a za každých 1 000 unikátnych prístupov (paralelných divákov) v danej hodine. Minimálna autorská odmena je 26,52 EUR za jeden započatý online prenos.

Príklad 1: Podujatie trvá 1,5 hodiny a počas neho sa pripojí 2 300 divákov. Online prístup k podujatiu je spoplatnený sumou 3 EUR. Príjmy za podujatie sú vo výške 6 900 EUR brutto. Autorská odmena je v tomto prípade vypočítaná nasledovne: 7% z 6 900 EUR = 483 EUR bez DPH. 

Príklad 2: Podujatie trvá 1 hodinu a počas neho sa pripojí 1 000 divákov. Za podujatie sa nevyberá žiadne vstupné. Autorská odmena je v tomto prípade je vo výške 26,52 EUR bez DPH (minimálna autorská odmena).

Príklad 3: Podujatie trvá 2 hodiny a počas celého prenosu je pripojených 3 200 divákov. Za podujatie sa nevyberá žiadne vstupné. Autorská odmena je vypočítaná nasledovne: (3 200 divákov, to zn. 3 x 1000 unikátnych prístupov v danom časovom intervale, t.j. 2 hodiny) x 6,7405 EUR = 3 x 2 x 6,7405 = 40,44 EUR bez DPH.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo Výkaze online je potrebné vyplniť údaje obsiahnuté v treťom hárku súboru a teda celkové príjmy za prenos, počet začatých hodín prenosu a počet unikátnych prístupov v danej hodine. Výkaz je potrebné doručiť po skončení udalosti vždy do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca na emailovú adresu online@soza.sk.

Tlačivo Výkaz online nájdete na našej webovej stránke TU. 
 

   Je potrebné SOZA doručiť aj playlist?

Rovnako po skončení udalosti, vždy do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca je potrebné vyplniť a doručiť do SOZA zoznam použitých hudobných diel v online udalosti alebo tzv. playlist spolu so súvisiacimi údajmi. Pre tieto účely je verejne dostupný výkaz pod názvom Zoznam online. Tento zoznam je možné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu online@soza.sk. 
 

   V prípade, že som usporiadateľom viacerých online udalostí, musím uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu za každú udalosť zvlášť?

Pokiaľ ste prevádzkovateľom viacerých online udalostí je možné uzatvoriť jednu Hromadnú licenčnú zmluvu na všetky tieto udalosti. Výška autorskej odmeny Vám bude stanovená a fakturovaná na základe doručeného Výkazu online za každú udalosť.
 

   Pokiaľ sprístupňujem online udalosti na stránkach ako Facebook alebo YouTube, je mojou povinnosťou uzatvoriť
   Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA?

V prípade, že plánujete sprístupňovať online udalosti prostredníctvom YouTube, ste rovnako povinný uzatvoriť Zmluvu so SOZA a postupovať podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Online prenos udalostí naživo (live stream) v rámci online služby Facebook je v súčasnosti pokrytý zmluvou uzatvorenou medzi SOZA a uvedenou online platformou. To znamená, že ak je takýto prenos realizovaný prostredníctvom tohto portálu, nie je potrebné so SOZA uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu na tento druh sprístupnenia, no organizátor by sa mal riadiť obchodnými a licenčnými podmienkami siete Facebook. Aktuálne však prebiehajú s Facebook rokovania o licencovaní online prenosov naživo priamo prostredníctvom SOZA. V prípade, ak výsledkom uvedených rokovaní bude zmena aktuálneho stavu, organizátorov online prenosov budeme informovať.


Upozornenie: Aj pri organizovaní podujatia naživo prostredníctvom služby Facebook prosíme o zaslanie Zoznamu použitých hudobných diel - playlistu.

 

Viac informácii získate:
 

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 21
           E-mail: online@soza.sk