Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých čistých nosičov a technických zariadení

   Hlásenie o vývoze a odoslaní tovaru

   Identifikácia a určenie povinných osôb

   The report of the import and sale

   The report of the export and sale

 

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.
 

   Rámcová zmluva o náhrade odmeny s účinnosťou od 1.1. 2023 (Smart hodinky)

   Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých nosičov a technických zariadení - k Rámcovej zmluve (Smart hodinky)

   The report of import and sale - to the General Contract (Smart watch)


Združenie ITAS a organizácie kolektívnej správy LITA, SLOVGRAM, SAPA a SOZA uzatvorili s účinnosťou od 1.1.2023 vyššie uvedenú Rámcovú zmluvu o podmienkach vysporiadania náhrad odmien vo vzťahu ku komodite Smart hodinky. Organizácie kolektívnej správy verejne vyhlasujú, že v prípade splnenia povinností podľa Článku II ods. 2 až 5 tejto Zmluvy, akoukoľvek povinnou osobou v zmysle § 36. ods. 3 Autorského zákona, uplatnia voči takejto osobe rovnaké podmienky Urovnania a fakturáciu sadzby za komoditu Smart hodinky, ako sú uvedené v Článku II ods. 4 a 6 tejto Zmluvy.

V prípade záujmu o vysporiadanie náhrad odmien za komoditu Smart hodinky podľa ustanovení Rámcovej zmluvy, použite prosím príslušné tlačivo „Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých nosičov a technických zariadení, ktoré doručte do SOZA vyplnené samostatne za obdobia rokov 2019, 2020, 2021 a Q1-Q3 2022.

Po pristúpení k Rámcovej zmluve a vysporiadaní Urovnania za komoditu Smart hodinky podľa príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy vzniká nárok na sadzbu náhrady odmeny za komoditu Smart hodinky v období od 1. 10. 2022 do 31.12. 2029 vo výške 0,7% z dovoznej alebo predajnej ceny tejto komodity. V tomto prípade použite za obdobie od Q4 2022 príslušné tlačivo Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých nosičov a technických zariadení – k Rámcovej zmluve (Smart hodinky)“.