Musím nahlásiť aj reedíciu nosičov?

Súhlas SOZA na použitie diela sa vzťahuje len na nahlásený počet nosičov. V prípade, že výrobca urobí ďalšiu reedíciu vydania už nahláseného titulu, ktorý obsahuje repertoár zastupovaný SOZA, výrobca musí požiadať o udelenie súhlasu SOZA na každý ďalší náklad nosičov.
 

   Je možné vyrobiť aj napaľované CD tak, aby bolo legálne?

Áno, aj napaľované CD môže byť vyrobené legálne a následne je možné šíriť ho komerčnou aj nekomerčnou formou. Podmienkou je usporiadanie všetkých troch skupín nositeľov práv k zvukovej nahrávke: autorských, práv výrobcu a interpretačných. Usporiadanie autorských práv sa vo väčšine prípadov dá realizovať prostredníctvom licenčnej zmluvy uzavretej so SOZA.
 

   Môžem si vyrobiť kópiu audio CD?

Podľa § 42 autorského zákona si môže každá fyzická osoba bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
 

   Je možné vyrobiť vlastné CD z iných nahrávok, nahlásiť ho na SOZA, usporiadať autorské odmeny, a tým ho považovať
   za legálne?

Nie, nie je to možné. Okrem usporiadania práv autorov a vydavateľov hudobných diel prostredníctvom SOZA je potrebné usporiadať i práva ostatných nositeľov práv k predmetným hudobným dielam v zmysle autorského zákona 
 

   Je výrobca povinný nahlásiť na SOZA CD s hudobnými dielami, ktorých autorom je iba on sám?

Nie, SOZA nevyžaduje povinnú registráciu kvôli prideleniu katalógového čísla takých CD, kde je výrobca jediným autorom všetkých hudobných diel. V prípade, že katalógové číslo vyžaduje ako osvedčenie o legalite nahrávky rozhlasová stanica, lisovňa CD alebo iný subjekt, registrácia katalógového čísla prebehne na základe žiadosti výrobcu za administratívny poplatok 7,00 eur bez DPH.
 

   Je potrebné katalógové číslo aj na nahrávku videoklipu do televízie?

Nie je to potrebné, pokiaľ nahrávka bude použitá len na účel vysielania.
 

   Musí výrobca použiť na CD nápis SOZA/BIEM alebo nápis a logo SOZA?

Použitie nápisu SOZA/BIEM odporúčala SOZA na všetky tituly do roku 2011. Na tituly so zmluvami uzavretými po 1.1.2011 odporúča SOZA použiť nápis a logo SOZA. Obe označenia sú však správne.
 

   Môžem na CD/DVD použiť aj nahrávky z iných zvukových záznamov?

Súhlas SOZA sa vzťahuje len na práva autorov hudobných diel. Za vysporiadanie práv tretích osôb (napr. výkonných umelcov a výrobcov použitých zvukových záznamov) zodpovedá výrobca. Každá nová nahrávka, pri ktorej boli použité už zverejnené hudobné nahrávky (film, dokument, kompilácia vytvorená pre účel šírenia na verejných podujatiach) je bez súhlasu všetkých vlastníkov práv z hľadiska Autorského zákona považovaná za nelegálnu.
 

   Vzťahuje licencia aj na iné použitie hudobných diel alebo ich úpravu, pretextovanie?

Licencia SOZA sa nevzťahuje na použitie hudobného diela/diel na vytvorenie reklamných spotov, spotov v rámci politickej kampane alebo pre výrobu hraného alebo animovaného distribučného filmu. Licencia SOZA sa taktiež nevzťahuje ani na prípadný zásah do osobnostných práv autora (adaptáciu, úpravu, preklad, akékoľvek hanlivé nakladanie s dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti), v týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa priamo na autora.
 

   Ako treba postupovať pri použití hudobného diela na vytvorenie filmu, dokumentu a iného audiovizuálneho diela?   

Ak autor vytvorí hudobné dielo špeciálne pre účely ozvučenia filmu/seriálu (audiovizuálne použité dielo, tzv. komponovaná hudba) je potrebné, aby v SOZA zaevidoval Filmovú nahlášku diela. Ak bude dielo vytvorené pre účely ozvučenia filmu/dokumentu používané aj samostatne, je potrebné, aby jeho autor vyplnil pre každé takéto dielo aj tlačivo Nahláška diela. Ak už autor zaregistroval hudobné dielo v SOZA na tlačive Nahláška diela a neskôr je dielo použité vo filme (t.j. ak autor udelil individuálny súhlas výrobcovi filmu na použitie diela ), je potrebné vyplniť na toto dielo aj Filmovú nahlášku diela. Vyplnenú Filmovú nahlášku je potrebné doručiť na Úsek filmu  - Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania SOZA.


Viac informácii týkajúcich sa nahlasovania hudobných diel použitých na ozvučenie filmu/seriálu získate:

   Kontakt – Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania SOZA
   Tel.č.: 02/50 20 27 16
                    02/50 20 27 79
          E-mail: film@soza.sk