Nezabudnite svoje dielo v SOZA nahlásiť – v podobe elektronickej, alebo tlačenej nahlášky. Iba tak sa môže dostať do vyúčtovania a autor v prípade jeho použitia diela môže dostať zodpovedajúcu autorskú odmenu.
 

    Registrácia – nahlasovanie hudobných diel v SOZA

    Ako treba postupovať pri registrácii nového hudobného diela do SOZA?

Autor sa podpísaním Dohody o zastupovaní autorských práv so SOZA zaväzuje, že ihneď po vytvorení každého nového diela, oznámi SOZA túto skutočnosť nahlásením hudobného diela elektronickou formou prostredníctvom portálu ISpA alebo, ak nemôžete použiť tento hlavný spôsob nahlasovania nových diel, tak vyplnením tlačiva Nahláška diela. Diela vytvorené pred uzavretím Dohody o zastupovaní autorských práv nahlási autor pri uzavretí dohody. V prípade použitia tlačiva Nahláška diela platí že, ak autor dodá s nahlásením diela zvukový, notový, prípadne i textový záznam diela alebo jeho charakteristickej časti, nie je povinný pri nahlásení hudobného diela poskytnúť úryvok (8 taktov) hudobnej zložky diela. Súčasťou nahlásenia hudobného diela špeciálnych funkcií je zvukový záznam diela. Pri vypĺňaní Nahlášky hudobného diela vám pomôže usmernenie Zaraďovacej komisie SOZA v tejto veci:

   Ako vypĺňať nahlášku

   Nahláška diela - tlačivo na stiahnutie - elektronický formulár

   Nahláška diela - tlačivo na stiahnutie - verzia pre tlač


Zmluvne nezastupovaný autor má takisto právo uplatniť si v SOZA rovnaký rozsah práv na odmeny a náhrady odmien za svoje dielo. Predovšetkým je potrebné vytvorené hudobné diela zaregistrovať v SOZA prostredníctvom tlačiva Nahláška diela. Originál tlačiva Nahlášky vám na požiadanie zašle Oddelenie domácej dokumentácie.

   Kontakt – Oddelenie domácej dokumentácie (Nahlášky)
   Tel.č.: 02/50 20 27 29, 02/50 20 27 80
            E-mail: domace@soza.sk


 

   Ako treba postupovať pri registrácii hudobného diela viacerých autorov?

Všetci oprávnení držitelia autorských práv nahlasujú do SOZA svoju zložku hudobného diela, t. j. skladatelia hudobnú zložku, textári textovú zložku, spracovatelia hudobnej časti diela, aranžéri, prekladatelia, spracovatelia textovej časti diela svoju zložku, pričom pri nahlásení hudobného diela sú povinní uviesť aj všetkých ostatných oprávnených nositeľov autorských práv.
 

   Ako treba postupovať pri registrácii upraveného, aranžovaného, preloženého hudobného diela?

Spracovateľ hudobnej zložky diela, aranžér, prekladateľ alebo spracovateľ textovej zložky chráneného hudobného diela je povinný predložiť SOZA písomný súhlas pôvodného autora spracovanej zložky hudobného diela. Vytvorenie takéhoto hudobného diela bez súhlasu pôvodného autora má za následok občianskoprávnu zodpovednosť za porušenie autorského práva a autorovi takéhoto hudobného diela nepatrí autorský podiel, v dôsledku čoho nebude zahrnutý do vyúčtovania autorských odmien.

Pre potreby správneho vyúčtovania zo strany SOZA musí byť spolu so súhlasom na spracovanie poskytnutá aj informácia o výške podielov jednotlivých nositeľov práv z výnosov diela.

V prípade domácich autorov vie SOZA zabezpečiť sprostredkovanie kontaktu, pokiaľ s tým autor osobne súhlasí. V prípade zahraničných autorov je potrebné poskytnúť SOZA názov diela a meno jeho autora, prípadne interpreta. Ak je autor zastupovaný organizáciou kolektívnej správy práv alebo má zmluvu s vydavateľom, poskytne SOZA kontakt na zahraničnú ochrannú spoločnosť alebo zástupcu vydavateľa. Otázky ohľadom kontaktov autorov vybavuje Oddelenie dokumentácie.
 

   Je možné pretextovať hudobné dielo alebo ho upraviť bez súhlasu autora?

Pokiaľ je hudobné dielo chránené v zmysle autorského zákona, je na každé jeho pretextovanie alebo úpravu potrebný súhlas oprávneného nositeľa práv k hudobnému dielu. Súhlas oprávneného nositeľa práv musí byť zabezpečený individuálne. Súhlas s pretextovaním alebo úpravou hudobného diela musí byť doručený SOZA spolu s nahlásením upraveného hudobného diela.

Autor upravovaného alebo pretextovaného hudobného diela môže získať súhlas oprávneného nositeľa práv priamo na svojej Nahláške diela v položke Súhlas na spracovanie chránených diel (dátum) – v hudobnej zložke diela, alebo Súhlas na spracovanie, preklad (dátum) – v textovej zložke diela. Pre potreby správneho vyúčtovania zo strany SOZA musí byť spolu so súhlasom na spracovanie poskytnutá aj informácia o výške podielov jednotlivých nositeľov práv z výnosov diela. Otázky ohľadom kontaktov oprávnených držiteľov práv vybavuje Oddelenie domácej dokumentácie.

 

   Ako má postupovať autor, ktorý by si chcel v SOZA zaregistrovať svoje spracovanie cudzieho hudobného diela? Ako postupovať, ak autor pôvodného hudobného diela už nežije?

Osoba, ktorá spracovala hudobnú zložku cudzieho hudobného diela, prípadne aranžér sú povinní predložiť SOZA písomný súhlas autora pôvodného hudobného diela. V prípade, že autor pôvodného hudobného diela už nežije a podľa autorského zákona ešte neuplynul čas ochrany autorského práva pôvodného autora, je potrebný súhlas všetkých právoplatných dedičov autora, ktorí sú nositeľmi práv k pôvodnému hudobnému dielu. Pri slovenských autoroch vedie zoznam dedičov SOZA. V prípade, ak podľa autorského zákona už uplynul čas ochrany autorských práv k pôvodnému hudobnému dielu, dielo je voľné a súhlas autora alebo jeho dedičov na úpravu nie je potrebný.

Otázky  vo veci kontaktov oprávnených držiteľov práv vybavuje Oddelenie domácej dokumentácie:

   Kontakt – Oddelenie domácej dokumentácie
    Tel.č.: 02/50 20 27 18
            E-mail: dokumentacia@soza.sk

 

 

   Ako je možné zabezpečiť si autorské práva k vlastnej zvukovej nahrávke ešte pred jej zverejnením?

Zabezpečením dôkazov o autorstve. Jedným z možných dôkazov je úschova notového alebo zvukového materiálu, prípadne spolu s tlačenou podobou textu hudobného diela v SOZA. Ide o platenú službu, pričom člen SOZA je v prípade jej využitia povinný zaplatiť poplatok v sume 4 eurá ročne a nečlen poplatok vo výške 7 eur ročne.
 

   Aké výhody poskytuje zmluvne zastupovaným autorom a vydavateľom portál ISpA?

Portál ISpA poskytuje členom SOZA on-line komunikáciu so SOZA v oblasti prehliadania aktuálneho zoznamu ich hudobných diel, zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov a filmov, v ktorých boli hudobné diela použité. Môže prehliadať a kontrolovať svoje osobné údaje a v prípade záujmu aj svoje vyúčtovacie podklady. Od 1. 1. 2014 poskytuje ISpA autorom možnosť on-line nahlasovania hudobných diel a s tým súvisiacu komunikáciu so SOZA. Zmluvu o poskytnutí prístupu do portálu ISpA nájdete na web stránke SOZA.
 

   Ako treba postupovať pri použití hudobného diela na vytvorenie filmu, dokumentu a iného audiovizuálneho diela? 

Ak autor vytvorí hudobné dielo špeciálne pre účely ozvučenia filmu/dokumentu (audiovizuálne použité dielo, tzv. komponovaná hudba) je potrebné, aby v SOZA zaevidoval Filmovú nahlášku diela. Ak bude dielo vytvorené pre účely ozvučenia filmu / seriálu používané aj samostatne, je potrebné vyplniť pre každé takéto dielo aj tlačivo Nahláška diela.
Ak už autor zaregistroval hudobné dielo v SOZA na tlačive Nahláška diela a neskôr je dielo použité vo filme/dokumente (t.j. ak autor udelil individuálny súhlas výrobcovi filmu na použitie diela) je potrebné vyplniť na toto dielo aj Filmovú nahlášku diela. Ak má hudobné dielo vytvorené pre účely ozvučenia filmu/dokumentu viacerých autorov hudby/textu, každý z nich by mal na SOZA zaregistrovať Filmovú nahlášku diela za svoju zložku hudobného diela, pričom na nahláške je povinný uviesť aj ostatných oprávnených držiteľov práv. Vyplnenú Filmovú nahlášku je potrebné doručiť na Úsek filmu SOZA - Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania.
 
   Filmová nahláška - tlačivo na stiahnutie


Ďalšie informácie týkajúce sa nahlasovania hudobných diel použitých na ozvučenie filmu / seriálu získate tu: 
   Kontakt – Úsek filmu SOZA
   Tel.č.: 02/50 20 27 1602/50 20 27 79
            E-mail: film@soza.sk