Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu.

V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle ustanovení §19 v spojení §65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. povinný získať licenciu/súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.
 

   Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje takmer 3 000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.
 

   Ako je potrebné postupovať pre získanie licencie?

V prípade zvukových nosičov je potrebné vyplniť Oznámenia o nahrávke zvukového a audiovizuálneho nosiča a doručiť ho ešte pred výrobou nosičov na Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania.

Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania overí u jednotlivých skladieb na zvukovej alebo audiovizuálnej nahrávke, či SOZA zastupuje nositeľa autorských práv a označí podiel zastúpenia SOZA na jednotlivých skladbách. Zároveň pridelí katalógové číslo a právo použiť logo SOZA, ktorá sa uvádza na etikete, alebo na obale nosiča.

V prípade, ak titul obsahuje repertoár zastupovaný SOZA, uzavrie SOZA s výrobcom licenčnú zmluvu a vyfakturuje autorské odmeny.

Ak na zvukovej nahrávke budú použité diela z voľného, ľudového, nezastupovaného repertoáru, môže výrobca použiť logo SOZA a pridelené katalógové číslo - za podmienky úhrady režijného poplatku vo výške 7 EUR bez DPH.

V prípade autorov nezastupovaných SOZA je výrobca povinný požiadať o súhlas na použitie diela samotného autora ako vlastníka práv.
 

   Ako je potrebné postupovať v prípade, ak sú zaznamenávané (vo forme podohrávky, či podmazu) hudobné diela
   na zvukových alebo audiovizuálnych nosičoch súkromnej povahy (svadby, rodinné slávnosti, stužkové, plesy a pod).

Je potrebné vyplniť Žiadosť o udelenie licencie na zaznamenanie a rozmnožovanie hudobných diel na audiovizuálnych nosičoch súkromnej povahy a doručiť ju na Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania SOZA.

Na základe žiadosti zašle SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu a spolu s ňou pridelí značku, podľa ktorej je možné identifikovať legalitu použitia hudobných diel na nosičoch.

Zmluvnou povinnosťou používateľa je hlásiť na Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania SOZA výrobu všetkých titulov s použitím hudobných diel prostredníctvom tlačiva Výkaz o výrobe audiovizuálnych nosičov súkromnej povahy.

 

Viac informácií ako aj návrh Hromadnej licenčnej zmluvy získate:

   
Kontakt – Oddelenie mechanických práv, filmu a online vyúčtovania
   Tel. č.: 02/50 20 27 13 
                     02/50 20 27 09
          E-mail: mechanika@soza.sk