Ako je potrebné postupovať pre získanie licencie?

Je potrebné vyplniť tlačivo Hromadná licenčná zmluva (ďalej len zmluva) určené pre hudobné automaty (ďalej len „HA“), a to HA s hudobnými dielami predvádzanými z originálnych zvukových nosičov (CD HA) a na HA s hudobnými dielami predvádzanými z digitálnych rozmnoženín originálnych zvukových záznamov uložených ako komprimovaný digitálny záznam na pamäťovom médiu (DIG HA).
 

   Špeciálne označenie hudobných automatov – licenčná známka

Každý HA umiestnený vo verejnosti prístupnom priestore musí byť označený licenčnou známkou SOZA s nalepeným hologramom a registračným číslom. Súhlas na používanie hudobných diel prostredníctvom hudobných automatov sa vzťahuje len na hudobné automaty s nalepenou a neporušenou licenčnou známkou.

Používateľ je povinný požiadať SOZA o vydanie licenčnej známky na každý nový HA pred začatím ich verejnej prevádzky a to v dostatočnom časovom predstihu. Licenčné známky vydá SOZA bezplatne.

Licenčné známky je prevádzkovateľ povinný umiestniť na viditeľné miesto - napr. dopredu pod krycie sklo, prípadne plexisklo pri obrazovke. Pri niektorých typoch je vhodné licenčné známky nalepiť zvonka alebo na zadnú stenu a ochrániť priskrutkovaným plexisklom a zabezpečiť ich pred poškodením alebo odlepením.

Používateľ je povinný oboznámiť osoby zodpovedné za prevádzku s umiestnením licenčnej známky.
 

   Poškodená licenčná známka

Hologram na licenčnej známke je zabezpečený tzv. deštrukčnou vrstvou, ktorá ho pri pokuse o odlepenie z podkladového štítka automaticky znehodnotí. Poškodenú známku SOZA neakceptuje za platnú. Výmena poškodenej licenčnej známky je možná výhradne na základe písomnej žiadosti Používateľa, a to až po vrátení pôvodnej poškodenej licenčnej známky alebo preukázaní poškodenia alebo odcudzenia hudobného automatu. Odcudzená alebo zničená licenčná známka aj s registračným číslom bude vyradená z evidencie.
 

   Hudobné automaty dočasne mimo prevádzky

SOZA nefakturuje autorské odmeny za HA s pridelenou licenčnou známkou v takom prípade, ak je HA dočasne vyradený z prevádzky alebo v oprave, trvajúcej min. 15 dní a prevádzkovateľ vráti na toto obdobie licenčnú známku SOZA. Pred opätovným zaradením HA do prevádzky je však nevyhnutné požiadať SOZA o vrátenie licenčnej známky.
 

   Hudobné automaty odcudzené alebo zničené

SOZA nefakturuje autorské odmeny za HA s pridelenou licenčnou známkou vtedy, ak je HA odcudzený, príp. zničený a ak používateľ bezodkladne pošle SOZA doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (policajný protokol).
 

   Predaj hudobného automatu

Ak používateľ predá HA inej osobe, je povinný nahlásiť túto skutočnosť SOZA a bez zbytočného odkladu vrátiť licenčnú známku, keďže je neprenosná a platná len s licenciou vydanou konkrétnej osobe. Nový vlastník alebo prevádzkovateľ HA je povinný uzavrieť zmluvu so SOZA a požiadať o vydanie licencie a licenčnej známky pred umiestnením HA do prevádzky.
 

   Diskotéky prostredníctvom hudby z hudobného automatu

Súhlas získaný na základe tejto zmluvy sa vzťahuje výhradne na použitie hudobných diel ako zvukovej kulisy (podpornej zložky). V prípade organizovania podujatia/produkcie (ako napr. diskotéka) s použitím hudobných diel z hudobného automatu je usporiadateľ povinný získať na takýto spôsob použitia separátnu licenciu a zaplatiť za jej udelenie príslušnú autorskú odmenu.

 

Viac informácii získate:

   Kontakt – Licenčný odbor SOZA
   Tel. č.: 02/ 50 20 27 70
          E-mail: jukebox@soza.sk