Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, povinný získať licenciu/súhlas na použitie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.
 

   Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje takmer 3 000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.
 

   Vlastník, resp. prevádzkovateľ hudobných automatov je povinný uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu,
   na základe ktorej získa licenciu na ich prevádzku.

Každý hudobný automat umiestnený vo verejnosti prístupnom priestore musí byť označený platnou a nepoškodenou licenčnou známkou SOZA s hologramom a registračným číslom. Hudobný automat bez licenčnej známky je nelegálny, keďže na jeho používanie nebola vlastníkovi, resp. prevádzkovateľovi hudobného automatu udelená licencia.

 

Viac informácii získate:

   Kontakt – Licenčný odbor SOZA
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 70
           E-mail: jukebox@soza.sk