Ako postupovať, ak sú hudobné diela reprodukované technickým zariadením v prevádzkach,
   ako sú bar, reštaurácia, kaderníctvo, fitnescentrum a pod.?

Ak ste vlastníkom akejkoľvek prevádzky, v ktorej máte technické zariadenie – napr. televízor, rádio a pod. (príp. aj viac týchto zariadení), ktoré slúži (nemusí výhradne) na reprodukciu hudobných diel, je potrebné vyplniť elektronickú žiadosť o licenciu na použitie chránených hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. Korektné vyplnenie tejto žiadosti je následným podkladom pre prípravu Hromadnej licenčnej zmluvy, na základe ktorej získate ako prevádzkovateľ zariadenia licenciu na použitie nami chránených hudobných diel na Vami špecifikovaných technických zariadeniach.

Žiadosť je prístupná na tomto odkaze:  Vyplnenie žiadosti o licenciu


   V prípade problémov s vyplnením elektronickej žiadosti alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa správneho
   vyplnenia žiadosti je k dispozícii návod na tomto odkaze:

Návod – postup získania súhlasu na technické zariadenia – vyplnenia žiadosti o licenciu
 

   Viem získať súhlas na použitie viacerých predmetov ochrany (hudobné diela, audiovizuálne diela,
   umelecké výkony, atď.) v mojej  prevádzke prostredníctvom SOZA?

SOZA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu s spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.

 

   Kedy spĺňam podmienku dobre platobnej disciplíny?

Jednou z podmienok pre získanie zľavy je dobrá platobná disciplína. Dobrou platobnou disciplínou sa rozumie uhradenie všetkých záväzkov po splatnosti ku dňu žiadosti o zmluvu.

 

   Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk)
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com)


V prípade záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: spolocnasprava@soza.sk
 

   Je potrebné mať licenciu a uhrádzať autorské odmeny, aj keď rozhlasový alebo televízny prijímač, z ktorého hudba
   v prevádzke znie, je osobným vlastníctvom môjho zamestnanca?

Áno, autorské odmeny sa uhrádzajú za verejné šírenie hudobných diel v prevádzke bez ohľadu na to, kto je vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého sa hudobné diela v prevádzke verejne šíria.

 

   Prečo mám zaplatiť za rádio a TV v mojej prevádzke rok vopred, nemožno to urobiť až na konci roka,
   keď bude isté, že som ich na reprodukciu hudby naozaj používal?

Podľa autorského zákona každý používateľ hudobných diel musí mať od nositeľov práv súhlas na používanie hudobných diel vopred, a to na základe uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy. Ide o licenciu, teda možnosť používať legálne hudobné diela na verejné šírenie vo vašej prevádzke, pričom podmienkou splatnosti príslušnej autorskej odmeny nie je, či túto možnosť plne alebo čiastočne využijete počas obdobia, na ktoré sa licencia udeľuje.

 

   Prečo mám platiť SOZA za televízor alebo rádio v prevádzke, keď už SOZA platí RTVS a ďalšie televízne stanice?

Licenčné zmluvy SOZA s televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi poskytujú súhlas na použitie hudobných diel vo vysielaní konkrétnej televíznej alebo rozhlasovej stanice. Nezahŕňajú súhlas na verejné šírenie hudobných diel ďalej vami v priestoroch vašej prevádzky, preto ide o rovnaký prípad, ako keď v prevádzke šírite verejne hudobné diela z CD, DVD atď., a teda ste povinný získať na takéto použitie súhlas prostredníctvom uzavretia Hromadnej licenčnej zmluvy a zaplatením príslušnej sumy autorskej odmeny.

 

   Už som zaplatil za televíziu, rádio, CD prehrávač v prevádzke inému kolektívnemu správcovi (SLOVGRAM).
   Prečo mám platiť ešte SOZA?

Aby ste mohli vo svojej prevádzke púšťať hudobné diela z rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne z CD nosičov a pod., je potrebné získať súhlas  autorov a vydavateľov, ktorý vám nemôže poskytnúť iný kolektívny správca, iba SOZA. Ďalšie práva, ktoré vyplývajú z autorského zákona, ako sú práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zastupuje na území SR ochranná organizácia SLOVGRAM, ktorá vyberá odmeny za tieto druhy práv v súlade s oprávnením udeleným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 

   Aké sú povinnosti pri prevádzkovaní hudobných automatov?

Prevádzkujem hudobný automat
 

   Vzorové zmluvy
 
                                     
 
 

Ďalšie informácie získate u pracovníčok Licenčného oddelenia: 

   Kontakt – Prevádzky a služby
 

Henrieta Cingeľová  

02/50 20 27 76   

henrieta.cingelova@soza.sk

Zuzana Dufeková

02/50 20 27 26   

zuzana.dufekova@soza.sk

Miriam Novotná

02/50 20 27 74   

miriam.novotna@soza.sk

Ing. Mária Rusnáková   

02/50 20 27 77   

maria.rusnakova@soza.sk