Kde sú upravené práva a povinnosti usporiadateľa podujatia/používateľa hudobných diel?

Práva a povinnosti usporiadateľa/organizátora podujatia sú upravené:

- v Autorskom zákone

- v Sadzobníku autorských odmien

- príslušnou licenčnou zmluvou v zmysle Autorského zákona

 

   Ako mám postupovať, ak chcem organizovať verejné podujatie s hudbou?

Ak ste organizátorom verejného podujatia s hudbou, pre získanie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení je potrebné vyplniť elektronickú žiadosť o licenciu. Korektné vyplnenie tejto žiadosti je následným podkladom pre prípravu Hromadnej licenčnej zmluvy, na základe ktorej získate ako organizátor podujatia licenciu na použitie nami chránených hudobných diel.

Žiadosť je prístupná na tomto odkaze:

Vyplnenie žiadosti o licenciu    

V prípade problémov s vyplnením elektronickej žiadosti alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa správneho vyplnenia žiadosti je k dispozícii návod na tomto odkaze:                                                                                                             

Návod – postup získania súhlasu na podujatie – vyplnenia žiadosti o licenciu

 

   Ako je potrebné vyplniť Zoznam predvedených hudobných diel (playlist)?

Playlist je nevyhnutné vyplniť v zmysle ustanovenia § 168 Autorského zákona a súvisiacich ustanovení. Nevyhnutnou súčasťou playlistu je názov diela a údaj o autorstve ako aj jednoznačná identifikácia používateľa/organizátora a príslušného podujatia.

Zoznam živo predvedených hudobných diel

Zoznam živo predvedených hudobných diel - dlhšia verzia (100 diel)

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

Autorský zákon po novom rozlišuje predbežný zoznam živo predvedených chránených hudobných diel („predbežný playlist“) a úplný zoznam živo predvedených chránených hudobných diel („úplný playlist“).

  • Predbežný playlist je potrebné predložiť najmenej 5 dní pred uskutočnením podujatia, a to pred uzavretím licenčnej zmluvy a na účel uzavretia licenčnej zmluvy.
     
  • Úplný playlist je potrebné predložiť najneskôr do 15 dní po uskutočnení podujatia.
     
  • Povinnosť predložiť predbežný a úplný playlist sa vzťahuje len na organizátora podujatia, na ktorom majú byť živo predvedené hudobné diela (t.z. že hudobné diela, ktoré sú reprodukované technickými zariadeniami nie je potrebné uvádzať na playliste).
     
  • V predbežnom a úplnom playliste je okrem iného potrebné uviesť názov diel a údaje o autorstve.


   Ako získa organizátor playlist?

V zmysle ustanovenia § 168 ods. 6 je výkonný umelec, ktorý naživo predvádza diela v rámci podujatia, povinný na základe písomnej výzvy organizátora predložiť playlist tak, aby organizátor mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa playlistu vyplývajúce zo zákona. Organizátorom odporúčame zakotviť túto povinnosť výkonnému umelcovi v zmluve resp. v objednávke, nakoľko zodpovednosť za predloženie playlistu SOZA nesie organizátor, nie výkonný umelec.

 

   Mám uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. Akým spôsobom mám nahlásiť SOZA zmeny?

Akékoľvek zmeny údajov súvisiacich so zmluvou ste sa ako používateľ zaviazali písomne oznámiť v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o týchto zmenách, alebo odo dňa, keď ste museli byť o nich informovaný, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr. Je preto potrebné SOZA doručiť Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve, ktorý bude obsahovať označenie odosielateľa, používateľa - zmluvnej strany Hromadnej licenčnej zmluvy a údajov súvisiacich so zmluvou, ktorých sa zmena týka.

 

   Poslal som vám podpísanú naskenovanú Hromadnú licenčnú zmluvu e-mailom, prečo ju musím poslať aj poštou?

Pre Hromadnú licenčnú zmluvu vyplnenú mimo používateľského KONTA, je zákonom predpísaná písomná forma, čo znamená, že licenčná zmluva musí byť za obe zmluvné strany podpísaná konajúcou osobou alebo zaručeným elektronickým podpisom konajúcej osoby. Podpisom sa rozumie vlastnoručné napísanie mena a priezviska konajúcej osoby na Hromadnú licenčnú zmluvu, čo naskenovaná Hromadná licenčná zmluva zaslaná prostredníctvom e-mailu nespĺňa, teda by nešlo o platné uzavretie zmluvy.

Pokiaľ máte záujem uzatvárať zmluvy elektornicky, je potrebné, aby ste si zriadili KONTO.

Zriadenie KONTA prináša viacero výhod, medziiným aj zrušenie povinnosti zaslať podpísanú zmluvu poštou.

 

   Kedy spĺňam podmienku dobre platobnej disciplíny? 

Jednou z podmienok pre získanie generálnej alebo množstevnej zľavy je dobrá platobná disciplína. Dobrou platobnou disciplínou sa rozumie uhradenie všetkých záväzkov po splatnosti ku dňu žiadosti o zmluvu.

 

   Ako mám postupovať, ak sa rozhodnem pre nepriazeň počasia plánované a SOZA nahlásené verejné
   kultúrne podujatie zrušiť?

Po oznámení o zrušení verejného kultúrneho podujatia obecnému alebo mestskému úradu je potrebné bezodkladne doručiť SOZA poštou originál oznámenia s potvrdeným doručením obecnému alebo mestskému úradu spolu so žiadosťou o výpoveď zmluvy na konkrétne verejné kultúrne podujatie, ktoré sa nebude konať. Ak sa takéto oznámenie voči SOZA podáva v krátkom časovom úseku pred konaním verejného kultúrneho podujatia, je potrebné okrem doručenia prostredníctvom pošty zaslať vyššie uvedené dokumenty i prostredníctvom e-mailu.

V prípade zriadeného klientskeho konta je potrebné uvedené dokumenty nahrať ako súbory priamo do KONTA, nie je potrebné ich zasielať mailom či poštou.

 

   Prečo mám zaplatiť autorské odmeny, ak nevyberám vstupné alebo som v strate?

Ak na verejnom kultúrnom podujatí boli verejne vykonané hudobné diela, majú ich autori a vydavatelia právo na odmenu za ich použitie. Ekonomický výsledok usporiadateľa nie je z hľadiska autorského zákona kritériom pre vznik povinnosti platiť autorské odmeny.

 

   Musím platiť autorské odmeny SOZA, ak som už zaplatil aj spevákovi, kapele alebo DJ-ovi?

Odmenu výkonnému umelcovi (spevákovi, kapele, DJ-ovi) platíte za to, že u vás bude vystupovať, spievať, hrať, baviť hostí. Autorské odmeny, ktoré platíte SOZA, sú určené autorom a vydavateľom, tvorcom skladieb, ktoré vami pozvaná kapela interpretuje alebo sú nahraté na nosičoch, ktoré predvádza DJ.

 

   Prečo mám platiť autorské odmeny, ak ide o charitatívnu akciu, benefičné podujatie?

SOZA zastupuje autorov a vydavateľov hudobných diel, pre väčšinu ktorých je tvorba hudobných diel podstatnou zložkou ich celkových príjmov. Je preto spravodlivé, aby dostávali odmenu za svoju prácu, resp. tvorbu bez ohľadu na druh podujatia, na ktorom sa nimi vytvorené hudobné diela používajú, napomáhajúc realizácii cieľov podujatia, či už ide o zábavu alebo pomoc iným. Predovšetkým platí ustanovenie Autorského zákona, že ak na verejnom kultúrnom podujatí boli verejne vykonané hudobné diela, majú ich autori a vydavatelia právo na odmenu za ich použitie. V čase mimoriadnych okolností (v čase pandémie, vojny, živelnej pohromy alebo inej mimoriadne závažnej udalosti) môže byť udelená charitatívna zľava. Žiadosť o charitatívnu zľavu je možné požiadať prostredníctvom emailu, ktorého obsahom je identifikácia podujatia, dôvody zľavy, zaradenie podujatia pod charitatívne a vyhlásenie že žiaden z účinkujúcich nedostal, a ani v budúcnosti nedostane, odmenu a to ani v podobe nefinančného plnenia.

 

   Kedy škola nemusí platiť za podujatie s hudbou, ktoré sama zorganizuje?

V zmysle ustanovenia § 45, ods. 1 a 2 Autorského zákona do autorského práva nezasahuje škola a jej pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, fyzická osoba zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.

Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

 

   Chcem usporiadať firemný večierok, musím za to zaplatiť SOZA?

Za verejné podujatie je považované akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patria aj firemné večierky a zábavy, ak je použitá živá alebo reprodukovaná hudba.

 

   Licencuje SOZA aj mikulášske, vianočné večierky a pod.?

Za verejné podujatie je považované akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patria aj večierky a zábavy vianočného obdobia (napr. mikulášske, štefanské, silvestrovské a pod.), ak je použitá živá alebo reprodukovaná hudba. V zmysle platného autorského zákona je teda každý usporiadateľ takýchto večierkov a zábav povinný vopred získať licenciu/súhlas na verejné použitie hudobných diel a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorskú odmenu autorom a vydavateľom používaných hudobných diel. V prípade, že je mikulášsky, vianočný alebo podobný večierok usporiadaný ako bezplatné školské predstavenie (viď bod 12), SOZA si autorské odmeny nenárokuje (zákonná licencia).

 

   Chcem organizovať ples, musím za to zaplatiť SOZA?

Za verejné podujatie je považované akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patria aj plesy, bály či fašiangové zábavy. V zmysle platného autorského zákona je teda každý usporiadateľ takýchto plesov a tanečných zábav, na ktorých budú znieť živé alebo reprodukované hudobné diela, povinný vopred získať licenciu na verejné použitie hudobných diel uzatvorením Hromadnej licenčnej zmluvy a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorskú odmenu autorom a vydavateľom používaných hudobných diel.
 

   Vzorové zmluvy
 
                                        
 
 

   Celosvetová databáza zastupovaných diel

           Chcete zistiť, či je hudobné dielo zastupované zahraničnou ochranou organizáciou?
           Zastupovanie si môžete overiť v celosvetovej databáze zastupovaných diel, ktorá obsahuje viac ako 52 miliónov diel.

Databázu nájdete na stránke spoločnosti ISWC Network

DATABÁZA

Väčšina diel v databáze sa prekrýva s dielami, ktoré zastupuje aj SOZA. Databáza však nemusí obsahovať všetky diela.
Nemusia sa v nej nachádzať napríklad staré diela s neznámym spoluautorom, obchodne nevyužívané diela, diela z geografických oblastí nepoužívajúcich latinské písmo alebo diela z menej rozvinutých krajín.
Pri novších dielach je zas potrebné rátať s určitým oneskorením pri ich zaradení do databázy. Všetkým dielam v databáze bolo zároveň za účelom autorskoprávnej ochrany pridelené ISWC číslo.

Zároveň upozorňujeme používateľov, že pokiaľ plánujú databázu použiť vo svojich hláseniach pri nahlasovaní autorov pre SOZA, je potrebné, aby si dôkladne overili akú verziu hudobného diela plánujú použiť.

Ak sa v prípade reklamácie zistí, že nedopatrením uviedli SOZA do omylu, môže SOZA požadovať náhradu prípadne vzniknutej škody.

 
 
Ďalšie informácie získate u pracovníčok Licenčného oddelenia: 
 
   Kontakty – Podujatia
 
       

Renáta Bánovská  

02/50 20 27 44   

renata.banovska@soza.sk

Ružena Langová

02/50 20 27 78   

ruzena.langova@soza.sk

Kamila Csonková

02/50 20 27 28   

kamila.csonkova@soza.sk

Denisa Čupková

02/50 20 27 46

denisa.cupkova@soza.sk

Zuzana Havlová

02/50 20 27 25   

zuzana.havlova@soza.sk

Dagmar Krajčiová

02/50 20 27 53   

dagmar.krajciova@soza.sk

Ľubica Mikušová

02/50 20 27 56   

lubica.mikusova@soza.sk

Kvetoslava Šulcová  

02/50 20 27 70   

kvetoslava.sulcova@soza.sk