https://moja.soza.sk/stranka/co-je-soza

 

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam, v skratke SOZA,  vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou.

 

Právny systém Slovenskej republiky medzinárodné štandardy preberá a uplatňuje prostredníctvom tzv. Autorského zákona. Tieto štandardy sa v každej krajine realizujú prostredníctvom tzv. organizácií kolektívnej správy (OKS) – občianskych združení, ktoré si zakladajú samotní autori, nositelia práv.

 

OKS zastupujú v danej krajine nielen domácich autorov, ale aj všetkých zahraničných z tých krajín, s ktorými majú OKS uzatvorené zmluvy o vzájomnom zastupovaní.

 

SOZA zastupuje nositeľov práv - autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby.

 

SOZA  je nezávislou spoločnosťou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

 

Z právneho hľadiska je SOZA právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov  hudobných diel, združenie fyzických a právnických osôb podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  SOZA predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv  spravujú prostredníctvom volených orgánov spoločné záujmy nositeľov práv k hudobným dielam. V súlade s oprávnením MK SR spravuje SOZA na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a  vykonáva kolektívnu správu práv podľa autorského zákona.
 

Výpis z registra občianskych združení

 

Oprávnenie Ministerstva kultúry SR

 

SOZA ochraňuje majetkové autorské práva domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel

 

Na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv k hudobným dielam spravuje SOZA majetkové práva domácich autorov a vydavateľov.
 

SOZA ochraňuje majetkové autorské práva zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel

 

Na základe 106 medzinárodných zmlúv so 68 zahraničnými partnerskými organizáciami  zabezpečuje SOZA na území SR uplatňovanie práv zahraničných tvorcov rovnocenne právam domácich autorov ako aj uplatňovanie práv domácich hudobných tvorcov vo všetkých krajinách sveta, v ktorých existuje autorsko-právna ochrana.
 

SOZA udeľuje licencie na používanie hudobných diel a vyberá autorské odmeny

 

Používateľom hudobných diel udeľuje SOZA  súhlas - licenciu na použitie hudobných diel:

 

- v rámci produkcií, podujatí a vystúpení s použitím hudobných diel
- prostredníctvom technických zariadení
- prostredníctvom hudobných automatov
- v rozhlasovom a televíznom vysielaní
- prostredníctvom káblovej retransmisie
- pri výrobe a rozmnožovaní zvukových, zvukovo-obrazových a multimediálnych nosičov
- v divadlách (archívna hudba)
- vo filmoch pri verejnom premietaní
- prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (internet, mobilné siete)
- pri vyhotovení tzv. pracovných rozmnoženín pre diskdžokejov

 

SOZA vyberá autorské odmeny a náhrady autorských odmien za výrobu, príjem  dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR nenahratého nosiču záznamu umožňujúceho uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela ako aj za výrobu, príjem, dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR technického zariadenia umožňujúceho dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela.
 

SOZA chráni na Slovensku autorské práva už 90 rokov

 

Vznik SOZA  sa datuje od roku 1922, kedy vznikla  slovenská filiálka českého Ochranného sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebných děl, z ktorého sa vyčlenil v roku 1939 a fungoval pod názvom Slovenský autorský zväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s r.o. (SAS). Členmi SAS sa stalo 34 skladateľov a textárov, medzi nimi: Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík. Po období, v ktorom pôsobila  SOZA  ako organizácia, spadajúca pod  rezort kultúry,  prebehla  v roku 1992 transformácia  na nezávislé občianske združenie. SOZA si postupne sformovala novú štruktúru i technologickú základňu umožňujúcu moderné a zároveň účinné kolektívne spravovanie autorských práv.  
 

Dohody o spoločnej správe

 

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Ochranné združenie interpretov Slovenska, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových  záznamov uzavretú dohodu o spoločnej správe pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu.
 

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Ochranné združenie interpretov Slovenska a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov uzavretú dohodu o spoločnej správe pre oblasť použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona.

 

SOZA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu s spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.

 

Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

 

LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska (www.ozis.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk),
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com)

 

Sadzobník Spoločnej odmeny je prístupný na tomto odkaze:

 

SADZOBNÍK SPOLOČNEJ ODMENY

 

V prípade záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: spolocnasprava@soza.sk

 

SOZA je súčasťou medzinárodného spoločenstva ochranných organizácií

 

SOZA je uznávaným subjektom aj na medzinárodnej scéne. Je plnoprávnym členom troch medzinárodných organizácií – CISAC, BIEM a GESAC.


CISAC - Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs

- medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 239 spoločností zo 122 krajín sveta, zastupuje viac ako 4 milióny autorov, ktorí tvoria vo všetkých oblastiach umenia (hudobné, dramatické a literárne umenie, audiovizuálna tvorba, grafické a vizuálne umenie).


BIEM - Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d´Enregistrement et de Reproduction Mécanique

- medzinárodná organizácia združujúca organizácie kolektívnej správy práv, ktoré spravujú práva k mechanickému zaznamenaniu a rozmnožovaniu hudobných diel

GESAC - Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs

-  európske združenie spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska, súhrnne zastupujúcich vyše 1 milión autorov tvoriacich v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia a v oblasti audiovizuálnej tvorby 

  

https://moja.soza.sk/stranka/co-je-soza

 

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam, v skratke SOZA,  vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou.

 

Právny systém Slovenskej republiky medzinárodné štandardy preberá a uplatňuje prostredníctvom tzv. Autorského zákona. Tieto štandardy sa v každej krajine realizujú prostredníctvom tzv. organizácií kolektívnej správy (OKS) – občianskych združení, ktoré si zakladajú samotní autori, nositelia práv.

 

OKS zastupujú v danej krajine nielen domácich autorov, ale aj všetkých zahraničných z tých krajín, s ktorými majú OKS uzatvorené zmluvy o vzájomnom zastupovaní.

 

SOZA zastupuje nositeľov práv - autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby.

 

SOZA  je nezávislou spoločnosťou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

 

Z právneho hľadiska je SOZA právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov  hudobných diel, združenie fyzických a právnických osôb podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  SOZA predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv  spravujú prostredníctvom volených orgánov spoločné záujmy nositeľov práv k hudobným dielam. V súlade s oprávnením MK SR spravuje SOZA na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a  vykonáva kolektívnu správu práv podľa autorského zákona.
 

Výpis z registra občianskych združení

 

Oprávnenie Ministerstva kultúry SR

 

SOZA ochraňuje majetkové autorské práva domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel

 

Na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv k hudobným dielam spravuje SOZA majetkové práva domácich autorov a vydavateľov.
 

SOZA ochraňuje majetkové autorské práva zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel

 

Na základe 106 medzinárodných zmlúv so 68 zahraničnými partnerskými organizáciami  zabezpečuje SOZA na území SR uplatňovanie práv zahraničných tvorcov rovnocenne právam domácich autorov ako aj uplatňovanie práv domácich hudobných tvorcov vo všetkých krajinách sveta, v ktorých existuje autorsko-právna ochrana.
 

SOZA udeľuje licencie na používanie hudobných diel a vyberá autorské odmeny

 

Používateľom hudobných diel udeľuje SOZA  súhlas - licenciu na použitie hudobných diel:

 

- v rámci produkcií, podujatí a vystúpení s použitím hudobných diel
- prostredníctvom technických zariadení
- prostredníctvom hudobných automatov
- v rozhlasovom a televíznom vysielaní
- prostredníctvom káblovej retransmisie
- pri výrobe a rozmnožovaní zvukových, zvukovo-obrazových a multimediálnych nosičov
- v divadlách (archívna hudba)
- vo filmoch pri verejnom premietaní
- prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (internet, mobilné siete)
- pri vyhotovení tzv. pracovných rozmnoženín pre diskdžokejov

 

SOZA vyberá autorské odmeny a náhrady autorských odmien za výrobu, príjem  dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR nenahratého nosiču záznamu umožňujúceho uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela ako aj za výrobu, príjem, dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR technického zariadenia umožňujúceho dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela.
 

SOZA chráni na Slovensku autorské práva už 90 rokov

 

Vznik SOZA  sa datuje od roku 1922, kedy vznikla  slovenská filiálka českého Ochranného sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebných děl, z ktorého sa vyčlenil v roku 1939 a fungoval pod názvom Slovenský autorský zväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s r.o. (SAS). Členmi SAS sa stalo 34 skladateľov a textárov, medzi nimi: Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík. Po období, v ktorom pôsobila  SOZA  ako organizácia, spadajúca pod  rezort kultúry,  prebehla  v roku 1992 transformácia  na nezávislé občianske združenie. SOZA si postupne sformovala novú štruktúru i technologickú základňu umožňujúcu moderné a zároveň účinné kolektívne spravovanie autorských práv.  
 

Dohody o spoločnej správe

 

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Ochranné združenie interpretov Slovenska, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových  záznamov uzavretú dohodu o spoločnej správe pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu.
 

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Ochranné združenie interpretov Slovenska a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov uzavretú dohodu o spoločnej správe pre oblasť použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona.

 

SOZA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu s spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.

 

Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

 

LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska (www.ozis.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk),
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com)

 

Sadzobník Spoločnej odmeny je prístupný na tomto odkaze:

 

SADZOBNÍK SPOLOČNEJ ODMENY

 

V prípade záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: spolocnasprava@soza.sk

 

SOZA je súčasťou medzinárodného spoločenstva ochranných organizácií

 

SOZA je uznávaným subjektom aj na medzinárodnej scéne. Je plnoprávnym členom troch medzinárodných organizácií – CISAC, BIEM a GESAC.


CISAC - Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs

- medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 239 spoločností zo 122 krajín sveta, zastupuje viac ako 4 milióny autorov, ktorí tvoria vo všetkých oblastiach umenia (hudobné, dramatické a literárne umenie, audiovizuálna tvorba, grafické a vizuálne umenie).


BIEM - Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d´Enregistrement et de Reproduction Mécanique

- medzinárodná organizácia združujúca organizácie kolektívnej správy práv, ktoré spravujú práva k mechanickému zaznamenaniu a rozmnožovaniu hudobných diel

GESAC - Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs

-  európske združenie spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska, súhrnne zastupujúcich vyše 1 milión autorov tvoriacich v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia a v oblasti audiovizuálnej tvorby 

 

 

   ČO JE SOZA

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam, v skratke SOZA, vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou.

Právny systém Slovenskej republiky medzinárodné štandardy preberá a uplatňuje prostredníctvom Autorského zákona. Tieto štandardy sa v každej krajine realizujú prostredníctvom organizácií kolektívnej správy (OKS) – občianskych združení, ktoré si zakladajú samotní nositelia práv.
 

   ZASTUPOVANIE SOZA

OKS zastupujú v danej krajine nielen domácich nositeľov práv, ale aj všetkých zahraničných z tých krajín, s ktorými majú OKS uzatvorené zmluvy o vzájomnom zastupovaní.

SOZA zastupuje nositeľov práv - autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby.

SOZA  je nezávislou spoločnosťou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

Z právneho hľadiska je SOZA právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel, združenie fyzických a právnických osôb podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. SOZA predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv  spravujú prostredníctvom volených orgánov spoločné záujmy nositeľov práv k hudobným dielam. V súlade s oprávnením MK SR spravuje SOZA na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

 

   Výpis z registra občianskych združení

   Oprávnenie Ministerstva kultúry SR

 

   SOZA ochraňuje majetkové autorské práva domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel

Na základe dohôd o zastupovaní autorských práv k hudobným dielam spravuje SOZA majetkové práva domácich autorov a vydavateľov.


   SOZA ochraňuje majetkové autorské práva zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel

Na základe 113 medzinárodných zmlúv so 72 zahraničnými partnerskými organizáciami v celkovo 125 štátoch sveta zabezpečuje SOZA na území SR uplatňovanie práv zahraničných tvorcov rovnocenne právam domácich autorov ako aj uplatňovanie práv domácich hudobných tvorcov vo všetkých krajinách sveta, v ktorých existuje autorsko-právna ochrana.


   SOZA udeľuje licencie na používanie hudobných diel a vyberá autorské odmeny

Používateľom hudobných diel udeľuje SOZA  súhlas - licenciu na použitie hudobných diel:

  • v rámci produkcií, podujatí a vystúpení s použitím hudobných diel
  • prostredníctvom technických zariadení
  • prostredníctvom hudobných automatov
  • v rozhlasovom a televíznom vysielaní
  • prostredníctvom káblovej retransmisie
  • pri výrobe a rozmnožovaní zvukových, zvukovo-obrazových a multimediálnych nosičov
  • v divadlách (archívna hudba)
  • vo filmoch pri verejnom premietaní
  • prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (internet, mobilné siete)
  • pri vyhotovení tzv. pracovných rozmnoženín pre diskdžokejov


SOZA vyberá autorské odmeny a náhrady autorských odmien za výrobu, príjem dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR nenahratého nosiču záznamu umožňujúceho uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela ako aj za výrobu, príjem, dovoz alebo prvé umiestnenie na trhu v SR technického zariadenia umožňujúceho dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela.
 

   Dohody o spoločnej správe

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Slovenská asociácia producentov v audiovízii a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov uzavretú Dohodu o spoločnej správe pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu.

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s LITA, autorská spoločnosť; Ochranné združenie interpretov Slovenska a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov uzavretú Dohodu o spoločnej správe pre oblasť použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 Autorského zákona.

SOZA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu s spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.

Pre bližšie informácie o povinnostiach vo vzťahu k náhradám odmien za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú spotrebu podľa § 42 Autorského zákona nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: isna@soza.sk. Sadzby náhrady odmeny sú uvedené v Prílohe č. 2 k Autorskému zákonu alebo na tomto Prepojení.

Pre získanie Hromadnej licenčnej zmluvy a hromadnej zmluvy o primeranej odmene za účelom vysporiadania majetkových práv ku všetkým predmetom ochrany v súvislosti s ich retransmisiou nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: tkr@soza.sk. Sadzby pre predmetnú oblasť sú uvedené v Sadzobníku spoločných odmien za používanie predmetov ochrany retransmisiou.


Pre získanie spoločnej zmluvy pre oblasť technického predvedenia alebo verejného prenosu v prevádzkarňach stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk),
SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com)


Sadzobník spoločnej odmeny za použitie predmetu ochrany technickým predvedením alebo verejný prenosom je prístupný na tomto odkaze.


V prípade záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás prosím, na:
   
Kontakt – Spoločná odmena
   E-mail: spolocnasprava@soza.sk


   SOZA je súčasťou medzinárodného spoločenstva ochranných organizácií

SOZA je uznávaným subjektom aj na medzinárodnej scéne. Je plnoprávnym členom troch medzinárodných organizácií – CISAC, BIEM a GESAC.

Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 228 spoločností zo 120 krajín sveta, zastupuje viac ako 4 milióny autorov, ktorí tvoria vo všetkých oblastiach umenia (hudobné, dramatické a literárne umenie, audiovizuálna tvorba, grafické a vizuálne umenie).

Medzinárodná organizácia združujúca organizácie kolektívnej správy práv, ktoré spravujú práva k mechanickému zaznamenaniu a rozmnožovaniu hudobných diel

Európske združenie spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska, súhrnne zastupujúcich vyše 1 milión autorov tvoriacich v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia a v oblasti audiovizuálnej tvorby