Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, povinný získať licenciu/súhlas na použitie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.

 

   Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje takmer 3 000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

 

Vlastník, resp. prevádzkovateľ kina je povinný uzavrieť so SOZA licenčnú zmluvu, na základe ktorej získa licenciu na použitie hudobných diel s textom alebo bez textu, ku ktorým SOZA spravuje autorské majetkové práva, verejným prenosom a/alebo technickým predvedením akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne v rámci prevádzkovania kina.

 

Viac informácii ako aj návrh licenčnej zmluvy získate:

   Kontakt kiná
   
Tel. č.: 02/50 20 27 44
          E-mail: kina@soza.sk