Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, povinný získať licenciu/súhlas na použitie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.

 

Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje viac než 2000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

 

Vlastník, resp. prevádzkovateľ kina je povinný uzavrieť so SOZA licenčnú zmluvu, na základe ktorej získa licenciu na použitie hudobných diel s textom alebo bez textu, ku ktorým SOZA spravuje autorské majetkové práva, verejným prenosom a/alebo technickým predvedením akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne v rámci prevádzkovania kina.

 

V prípade, že chcete uzatvoriť licenčnú zmluvu kontaktujte nás na nasledujúci email: kina@soza.sk alebo na tel. čísle: 02/5020 2744