Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, povinný získať licenciu/súhlas na použitie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.

Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje viac než 2000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

Ako postupovať pri získaní licencie na použitie archívnych hudobných diel v rámci divadelných predstavení v r.2016
 
Používateľ chránených hudobných diel – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je usporiadateľom divadelných predstavení, ktoré sú ozvučené archívnymi hudobnými dielami predvádzanými prostredníctvom technických zariadení alebo naživo výkonnými umelcami - je povinný uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci divadelných predstavení.