Chcem použiť archívne hudobné diela v divadelnom predstavení

V prvom rade je potrebné, aby používateľ hudobných diel - fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizuje divadelné predstavenie s archívnymi hudobnými dielami použitými na ozvučenie divadelného diela vyplnil Hromadnú licenčnú zmluvu o použití archívnych hudobných diel v divadelnom predstavení a doručil ju podpísanú do SOZA v 2 exemplároch.

Pri každom novom divadelnom diele je potrebné vyplniť a zaslať do SOZA aj Žiadosť o súhlas s použitím archívnych hudobných diel v divadelnom diele ich verejným vykonaním alebo verejným prenosomktorá obsahuje zoznam použitých diel v konkrétnom divadelnom diele/predstavení.

Zároveň je potrebné do 15 dní po skončení každého štvrťroka poslať SOZA vyplnené tlačivo Oznámenie o použití archívnych hudobných diel v divadelnom predstavení. Na základe tohto tlačiva SOZA vystaví faktúru na zaplatenie autorskej odmeny.
 

   Vytvorenie nového hudobno-dramatického diela

Právo použiť hudobné dielo pre vytvorenie nového divadelného diela nie je spravované kolektívnou formou, t. j. SOZA nie je oprávnená udeľovať licencie na tento spôsob použitia hudobných diel. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa priamo na autora/autorov hudobného diela a požiadať ich o súhlas pre tento spôsob použitia hudobného diela. 
 

Viac informácii získate:

   Kontakt – Licenčný odbor SOZA
   Tel. č.: 02/ 50 20 27 75
          E-mail: divadlo@soza.sk