Výkazy o použití hudobných diel

Uzatvorením Hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA sa vysielateľ zaväzuje doručovať SOZA v zmluvne dohodnutých termínoch presné a úplné denné výkazy o použití hudobných diel vo vysielaní v elektronickej podobe. Formát výkazov je prílohou Hromadnej licenčnej zmluvy, ktorú posielame na požiadanie.