Aké sú povinnosti diskdžokeja voči SOZA?

Ak chce diskdžokej používať ním vytvorené kópie hudobných diel bez ohľadu na formát, je jeho povinnosťou zabezpečiť si licenciu SOZA na tzv. pracovnú rozmnoženinu s platnosťou na území Slovenskej republiky. Licencia sa udeľuje výhradne na pracovné rozmnoženiny jedného diskdžokeja. Členstvo v SOZA ani preukázanie prevádzkovania živnosti nie sú podmienkou udelenia licencie na pracovné rozmnoženiny.

 

   Musím mať licenciu SOZA?

Ak používate len originálne zvukové a zvukovo-obrazové záznamy – nepotrebujete licenciu SOZA.

 

   Je pre získanie licencie potrebné byť členom SOZA?

Nie, o licenciu SOZA môže požiadať akákoľvek fyzická/právnická osoba.

 

   Na aké obdobie je možné licenciu uzavrieť?

SOZA poskytuje licenciu  na obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov, prípadne na dobu neurčitú.

 

   Musím mať so sebou aj originálne nosiče alebo potvrdenia z nákupu z webových stránok, ak mám licenciu SOZA?

V tomto prípade nie je potrebné mať so sebou originálne nosiče ani potvrdenia o nákupe rozmnoženín.

 

   Môžeme ako združenie diskdžokejov dostať množstvovú zľavu z ceny licencie?

Získať zľavu je možné. Používateľovi, ktorý požiada o vydanie 5 a viac licencií na tzv. pracovnú rozmnoženinu a súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

  • doručí SOZA žiadosť o udelenie súhlasu/licencie s menným zoznamom osôb – žiadateľov,
  • doručí písomnú žiadosť o udelenie zľavy,
  • má dobrú platobnú disciplínu,

môže SOZA poskytnúť zľavu z autorskej odmeny až do výšky 20 % z fakturovanej čiastky. Pre bližšie informácie sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese: dj@soza.sk

 

   Čo mám urobiť, ak si chcem predĺžiť licenciu?

Je potrebné zaslať poštou na Oddelenie mechanických práv a filmu na adresu: SOZA,  Rastislavova 3, 821 03 Bratislava vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o predĺženie licencie. Následne vám zašle  SOZA  faktúru a po jej úhrade nový licenčný preukaz.

 

   Čo mám urobiť, ak chcem zrušiť zmluvu na tzv. pracovné rozmnoženiny?

Je potrebné zaslať poštou Výpoveď Hromadnej licenčnej zmluvy  na tzv. pracovné rozmnoženiny, následne bude zmluva zrušená.Viac informácii získate:

   Kontakt – Diskdžokeji
   Tel. č.: 02/50 20 27 19 
          E-mail: dj@soza.sk