Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu.

V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, ste v zmysle ustanovení §19 v spojení §65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a uhradiť SOZA autorské odmeny, prináležiace autorom – nositeľom práv používaných hudobných diel.
 

   Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje viac než  2000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.
 

   Ako má DJ - diskdžokej legálne postupovať, ak chce legálne používať pracovnú rozmnoženinu?

Máte záujem používať pracovné rozmnoženiny hudobných diel podľa vlastného výberu na diskotékach?
Chcete vytvárať rozmnoženiny v MP3 formáte bez rizika stíhania za trestný čin porušovania autorských práv?

SOZA ponúka možnosť získať licenciu na vyhotovenie pracovnej rozmnoženiny hudobného diela.

Pracovná rozmnoženina je kópia originálnej nahrávky diela vytvorená len pre účely verejného šírenia na verejných podujatiach.

Diskdžokej je povinný zaslať na adresu SOZA 2 x vyplnené tlačivo podpísanej Hromadnej licenčnej zmluvy. SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár pošle naspäť. Na základe vyplnenej zmluvy zo strany diskdžokeja vystaví SOZA faktúru podľa účinného Sadzobníka SOZA. Je potrebné vyplniť na akú dobu sa zmluva uzatvára. Ak na dobu neurčitú, licenčný preukaz vám bude vydaný na dobu 1 roka. Po jeho uplynutí SOZA zašle faktúru na ďalší rok. Ak sa zmluva uzatvára na dobu určitú, je potrebné uviesť jej dĺžku, pričom najmenej na kalendárny štvrťrok. Po jej skončení je potrebné požiadať SOZA o jej predĺženie zaslaním vyplnenej Žiadosti o predĺženie licencie.

Súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny je účinný až dňom úhrady faktúry v prípade, ak je platba správne označená variabilným symbolom.


   Licenčný preukaz

Licenčný preukaz je doklad, ktorý preukazuje vysporiadanie majetkových práv k hudobným dielam vyhotovením tzv. pracovnej rozmnoženiny hudobného diela. SOZA tento preukaz vydá diskdžokejovi najneskôr do 10 dní po uhradení faktúry.

Licenčný preukaz slúži ako potvrdenie úhrady autorskej odmeny za fakturované obdobie uvedené na licenčnom preukaze.

Licenčný preukaz je neprenosný. Diskdžokej je povinný preukázať sa ním v prípade kontroly príslušníkom Policajného zboru alebo splnomocneným zástupcom SOZA.
 


Viac informácií ako aj návrh Hromadnej licenčnej zmluvy získate:

   
Kontakt – Diskdžokeji
   Tel. č.: 02/50 20 27 19 
          E-mail: dj@soza.sk