Grantová výzva Sociálneho a kultúrneho fondu 2024

29.02.2024

Na základe rozhodnutia Dozornej rady SOZA bol schválený termín prijímania žiadosti na finančné príspevky Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Hlavným cieľom tejto grantovej výzvy je podporiť šírenie a tvorbu hudobných diel autorov. 

O grantovú výzvu je možné uchádzať sa v rámci dvoch príspevkových programoch:

1. Príspevok na projekty a príspevok určený autorom a nositeľom práv na tvorbu hudobných diel a ich šírenie

2. Príspevok na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel
 

1. Príspevok na projekty a príspevok určený autorom a nositeľom práv na tvorbu hudobných diel a ich šírenie

Tento program slúži na poskytovanie príspevkov na projekty podporujúce členov SOZA a prípadne ďalších nositeľov práv a na podporu ich tvorby a jej šírenia. Program je tematicky otvorený a o príspevok môžu požiadať právnické aj fyzické osoby.

Príspevok z tohto programu môže byť použitý na vydanie CD/DVD/LP nosiča, na zorganizovanie podujatia ako napr. festival, koncert, worskhop, seminár, vydanie publikácie, podpora tvorby diela a iné aktivity podporujúce tvorbu a šírenie hudobných diel. Podávané projekty v rámci tohto programu musia byť zrealizované v termíne od 1. júna 2024 do 31. mája 2025. V prípade, že Váš projekt plánujete zrealizovať v prvej polovici roka 2025, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku.

Príspevok na jednotlivý projekt možno žiadať max. do výšky 3 000 €. Záujemca o podporu musí vyplniť online formulár Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Žiadosť stačí poslať SOZA prostredníctvom elektronického formuláru, nie je potrebné posielať ju aj poštou.

 

   ONLINE Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA2. Príspevok na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel

Tento program je určený na podporu činnosti právnických osôb (najmä občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií), ktoré svojou činnosťou podporujú autorov hudobných diel.

Žiadateľom v tomto programe môže byť len právnická osoba, ktorá preukázateľne a aktívne podporuje autorov šírením ich pôvodných hudobných diel. Rozhodujúcim kritériom schválenia je dôveryhodnosť žiadateľa garantujúca využitie prostriedkov na rámcovo dohodnutý účel. Pri posudzovaní žiadosti o príspevok sa prihliada najmä na kontinuitu činnosti s preukázateľnými výsledkami v prospech autorov hudobných diel.

Príspevok z tohto programu je možné účelovo určiť na čiastočné pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov partnera (najmä na organizačné zabezpečenie aktivít, na skutočné výdavky spojené s činnosťou, na režijné náklady a pod.). Tento príspevok neslúži na konkrétne projekty ako napr. vydávanie CD nosiča a organizáciu podujatia.

Príspevok na jednotlivý projekt možno žiadať max. do výšky 2 000 €. Záujemca o podporu musí vyplniť online formulár Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerovi podporujúceho autorov hudobných diel zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Žiadosť stačí poslať SOZA prostredníctvom elektronického formuláru, nie je potrebné posielať ju aj poštou.

 

   ONLINE Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerovi podporujúceho autorov hudobných diel

 

Pri hodnotení projektov oboch programov sa prihliada na nasledovné kritéria:

  • zaangažovanosť autorov a ďalších nositeľov práv do projektu,
  • podpora a šírenie hudobnej tvorby autorov a nositeľov práv,
  • organizačné zabezpečenie projektu a organizátora podujatia,
  • rozsah a obsažnosť projektu (počet koncertov, interpretov a pod.),
  • možnosť a rozsah marketingovej prezentácie,
  • prípadné udelenie príspevku tomu istému subjektu na rozdielne účely v rovnakom kalendárnom roku,
  • dôveryhodnosť žiadateľa garantujúca využitie prostriedkov na rámcovo dohodnutý účel,
  • dobra platobná schopnosť pri organizovaní a nahlasovaní hudobných podujatí v minulosti


Obe žiadosti je možné podávať v termíne od 1. marca 2024 do 31. marca 2024. 
Počet žiadostí, ktoré môžete podať, je limitovaný. Viac informácií nájdete v Často kladených otázkach nižšie. Tlačivá žiadostí oboch programov je možné vyplniť iba online. Nie je nutné ich posielať poštou.

!Upozorňujeme, že tlačené formuláre, ktoré slúžili na podávanie žiadosti v minulých rokoch už NIE SÚ PLATNÉ. Všetky žiadosti je potrebné podať prostredníctvom aktuálnych online formulárov!


   Máte doplňujúce otázky?

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie kladené otázky.
Odporúčame Vám prečítať si ich pred tým ako kontaktujte SOZA.


  Často kladené otázky SKF 2024

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte SOZA na adrese:
Email: 
skf@soza.sk
Tel.: 02/50 20 27 45

Všeobecné informácie o Sociálnom a kultúrnom fonde SOZA nájdete TU.