Zoznamy neidentifikovaných diel

Pripravili sme pre vás zoznamy neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov, medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.

Ak v týchto zoznamoch nájdete svoje dielo, prosím, vyplňte priložený formulár a zašlite ho na emailovú adresu dokumentacia@soza.sk

Môžete tak spraviť do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli odmeny vybraté. (Rok výberu nájdete v názve zoznamu.)

Na základe vami vyplneného formulára SOZA spracuje váš podnet týkajúci sa príslušného vyúčtovacieho obdobia a zároveň, ak je to realizovateľné, vykoná opatrenia, aby v budúcnosti nenastala rovnaká situácia. Napríklad pridaním iného názvu diela do databázy, alebo vytvorením „vzoru párovania“ zohľadňujúceho konkrétny preklep vysielateľa, u ktorého predpokladáme, že v nasledujúcom období bude jeho softvér vaše dielo hlásiť s rovnakým preklepom.


   Podrobnejšie vysvetlenie k poskytnutým zoznamom:

SOZA v každom vyúčtovacom období spracúva mnoho miliónov hlásení o použití jednotlivých hudobných diel. Veľkú väčšinu z týchto diel úspešne identifikuje a zabezpečí, že autorská odmena prijatá od používateľa za ich použitie je správne prerozdelená a v podobe autorských honorárov vyúčtovaná medzi jednotlivých nositeľov majetkových práv k týmto dielam.

Z rôznych dôvodov sa to nemusí podariť vždy. Medzi najčastejšie dôvody neúspešného spárovania hlásenia používateľa so zodpovedajúcim dielom v databáze SOZA patria nepresné, nesprávne, alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa a tiež nenahlásenie diela, alebo oneskorené nahlásenie zo strany autora. Platí to rovnako pre domáce, ako aj pre zahraničné diela.

Proces spracovávania hlásení a prerozdeľovanie odmien prebieha automaticky pomocou počítačového programu. Hlásenia následne prechádzajú aj kontrolou pracovníkmi SOZA.  S ohľadom na množstvo hlásení nie je možné zabezpečiť dokonalú kontrolu.

Zoznamy obsahujú aj veľké množstvo diel, ktoré SOZA nezastupuje a v zozname by sa vlastne ani nemali nachádzať, pretože ide napríklad o voľné, respektíve ľudové diela. Stáva sa, že používateľ v hlásení neuvedie spracovateľa, alebo autora autorského aranžmánu a preto sa medzi takýmito dielami môžu nachádzať aj autorsky chránené diela. Ak by ich SOZA v zoznamoch neuviedla, spracovatelia by nemali možnosť nájsť svoje diela podľa uvedených názvov, interpretov, alebo používateľov a následne sa uchádzať o autorské honoráre.

Podobne je to s dielami nezastupovaných autorov. Neznámy nezastupovaný autor nemôže od SOZA dostať honoráre, kým sa sám neprihlási a najmä neoznámi číslo bankového účtu, alebo adresu, kam mu SOZA má honoráre poukázať.

Dovoľujeme si upozorniť, že z dôvodov potreby hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, zoznamy neidentifikovaných diel nebudú priebežne aktualizované. To znamená, že z nich nebudú postupne ubúdať diela, ktoré SOZA medzičasom identifikovala a príslušné honoráre boli vyúčtované nositeľom práv. Môže preto nastať situácia, kedy honoráre za použitie diela uvedeného v zoznamoch boli už v minulosti poukázané.
 

   ZOZNAM NEIDENTIFIKOVANÝCH DIEL Z VYÚČTOVANIA:

Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2022

Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2021
Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2020

 

   Formulár: Identifikované hudobné diela

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.Pre Zoznam nevyúčtovaných filmov platí to isté.

   ZOZNAM NEVYÚČTOVANÝCH FILMOV:


Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2022
Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2021
Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2020


   Formulár: Identifikované filmové diela

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

 

   ZOZNAM NEVYÚČTOVANÝCH FILMOV V KINÁCH:

Zoznam nevyúčtovaných filmov v kinách z filmového vyúčtovania za rok 2022
Zoznam nevyúčtovaných filmov v kinách z filmového vyúčtovania za rok 2021
Zoznam nevyúčtovaných filmov v kinách z filmového vyúčtovania za rok 2020

   Formulár: Identifikované filmové diela

 

   Kontakt – Oddelenie dokumentácie
     Tel. č.: 02/50 20 27 1702/50 20 27 18
            Email: dokumentacia@soza.sk