Pre SOZA pracujú v teréne terénni pracovníci SOZA - inšpektori, ktorí kontrolujú, či majú používatelia hudby súhlas na použitie hudobných diel, teda či majú so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu. Inšpektori SOZA vykonávajú svoju činnosť v súlade s ustanovením § 165, ods. 6 zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Inšpektor SOZA svoju činnosť preukazuje pri výkone kontroly:

  • splnomocnením od SOZA
  • preukazom s fotografiou a logom SOZA

Inšpektori SOZA nie sú oprávnení vyberať autorské honoráre v hotovosti.

Informácie o činnosti inšpektorov:

Licenčný odbor SOZA
02/50202727
inspektori@soza.sk