POZOR !!! Zmena termínu doručenia žiadostí nezastupovaného nositeľa práv. Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má vyúčtovanie vykonať.


   Ako je potrebné postupovať v prípade záujmu o vyplatenie autorských honorárov za verejné šírenie vašich hudobných diel na území SR prostredníctvom SOZA?

Je potrebné vyplniť tlačivo:

1) Žiadosť zmluvne nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie honorára za verejné šírenie hudobných diel na území SR (Pozn: V prípade záujmu ostatných nezastupovaných spoluautorov o vyplatenie autorských honorárov je potrebné, aby každý zo spoluautorov podal žiadosť osobitne, do žiadosti uvádzajte názvy hudobných diel, nie zvukových nosičov). Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

   Kontakt – Referát pre reklamácie
     Tel č.: 02/50 20 27 17
            Email: reklamacie@soza.sk

 

2) Nahláška diela, SOZA môže akceptovať  iba podpísaný originál tlačiva (tlačivo na požiadanie zašle Oddelenie domácej dokumentácie).

   Kontakt – Oddelenie dokumentácie
     Tel. č.: 02/50 20 27 80, 02/50 20 27 29
            Email: domace@soza.sk   Vyúčtovanie honorárov

Vyúčtovanie honorárov pre nezastupovaných autorov prebieha zvyčajne do konca septembra. SOZA môže vyúčtovať autorské honoráre 3 roky spätne od podania žiadosti.

SOZA nezastupovaným autorom vypláca všetky autorské odmeny a náhrady odmien, ktoré v mene konkrétnych nezastupovaných autorov inkasovala. To v praxi znamená, že vypláca:
- honoráre za šírenie diel káblovou retransmisiou, za vysielanie diel tými vysielateľmi, s ktorými má SOZA uzatvorenú Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu v zmysle Autorského zákona (v súčasnosti výhradne RTVS a TV LUX),
- náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu (nenahraté nosiče záznamu a technické zariadenia umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny).


   Autorské odmeny za použitie hudobných diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových  a zvukovo-obrazových nosičov (tzv. mechanické práva)

SOZA nemá právo v mene nezastupovaných autorov udeliť výrobcom súhlas na použitie diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, a preto ani nevyberá autorské odmeny za použitie hudobných diel uvedeným spôsobom. V tomto prípade je výrobca zvukových a zvukovo-obrazových nosičov v zmysle autorského zákona povinný získať písomný súhlas autora  a dohodnúť si s ním vysporiadanie majetkových práv individuálne (zákon pripúšťa aj bezodplatnú licenciu). Ak sa autor medzitým stane členom SOZA, licencia SOZA nahradí dohodu medzi výrobcom a autorom v plnom rozsahu, bez nároku na retroaktivitu pri reklamáciách.

Viac informácií týkajúcich sa registrácie získate: 
   Kontakt – Oddelenie dokumentácie
     Tel. č.: 02/50 20 27 80, 02/50 20 27 29
            Email: domace@soza.sk

 


   Ak má nezastupovaný autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel so svojím vydavateľom, aké sú jeho povinnosti voči SOZA?

V prípade, že vydavateľ, s ktorým má autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel, je členom SOZA, všetky náležitosti vyplývajúce z autorského zákona rieši SOZA priamo s vydavateľom.


   Akým spôsobom sa nezastupovaný autor, ktorý má v SOZA registrované hudobné diela, dostane k zoznamu svojich registrovaných hudobných diel?

Zoznam registrovaných hudobných diel, v ktorých je autor vedený ako nositeľ práv, mu SOZA poskytne na požiadanie.


   Môže autor nezastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie honorára prostredníctvom SOZA? Ako má postupovať?

Nezastupovaný autor musí písomne požiadať SOZA o vyplatenie honorára. Na to je potrebné včas nahlásiť SOZA jednotlivé hudobné diela a požiadať o ich vyplatenie vyplnením tlačiva Žiadosť zmluvne nezastupovaných nositeľov práv o vyplatenie honorára. Vyúčtovanie autorských odmien za rozhlasové a TV vysielanie a neadresne rozdeľovaných honorárov za je pre nezastupovaných nositeľov práv raz ročne, najneskôr do konca septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli autorské odmeny vybraté. Podmienkou vyúčtovania honorárov nezastupovaného nositeľa práv v uvedenom termíne je doručenie žiadosti nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie honorárov a nahlášok diel najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má vyúčtovanie vykonať. 

 
   Ako je potrebné vypĺňať Žiadosť nezastupovaného autora?

Žiadosť zmluvne nezastupovaného autora sa vypĺňa samostatne pre každé hudobné dielo. Je potrebné uviesť názov hudobného diela, informáciu, u ktorých konkrétnych používateľov, napr. rádií, televíznych vysielateľov, a usporiadateľov, napr. usporiadateľov podujatí, koncertov, verejných nedivadelných predstavení, boli hudobné diela použité. V prípade koncertov a podujatí je potrebné uviesť aj dátum, miesto konania a adresu usporiadateľa.


   Prečo je potrebné do Žiadosti pre nezastupovaného autora uvádzať použitie hudobných diel?

Čo najpresnejšie údaje o použití hudobného diela pomôžu k presnejšej identifikácii tohto hudobného diela v hláseniach používateľov.


   Môže nezastupovaný autor žiadať o vyúčtovanie honorárov za hudobné diela použité v zahraničí?

Pôsobnosť SOZA v prípade nezastupovaných autorov nesiaha mimo teritória Slovenskej republiky. V prípade záujmu autora o honoráre za použitie jeho hudobných diel v zahraničí musí postupovať individuálne, v zmysle legislatívy príslušného štátu a pravidiel organizácie kolektívnej správy práv, ktorá spravuje autorské odmeny na danom území.
 

   Kontakt – Referát pre reklamácie
     Tel č.: 02/50 20 27 17
            Email: reklamacie@soza.sk


   Vylúčenie kolektívnej správy pri rozšírenej hromadnej licenčnej zmluve (tzv. opt out)

Okrem toho, že SOZA vykonáva kolektívnu správu práv na základe zákona (povinná kolektívna správa) a na základe dohôd o zastupovaní (dobrovoľná kolektívna správa) je oprávnená vykonávať tzv. nepravú povinnú kolektívnu správu podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Autorského zákona voči zastupovaným nositeľom práv podľa ustanovenia § 164 Autorského zákona a zároveň aj voči tým nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní prostredníctvom SOZA a nevylúčili kolektívnu správu k svojim dielam.
 

Nepravú povinnú kolektívnu správu vykonáva SOZA prostredníctvom hromadnej licenčnej zmluvy (ďalej len ,,rozšírená HLZ´), ktorou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv. V zmysle uvedeného uveľuje SOZA súhlas len na:

- technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,

- vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,

- nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,

- sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti a

- retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

 

Pri nepravej povinnej kolektívnej správe môžu vylúčiť kolektívnu správu k dielam iba nositelia práv, ktorí nie sú zastupovaní prostredníctvom SOZA a za splnenia podmienok uvedených v ustanovenia § 79 ods. 2 Autorského zákona. Vylúčenie sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia diel podľa rozšírenej HLZ (ďalej tiež ako „opt out“).

Ak máte záujem o vylúčenie kolektívnej správy v zmysle vyššie uvedeného, môžete tak spraviť zaslaním formulára Oznámenie o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich diel prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy. Včasným doručením vyplneného formulára, t.j. najmenej 30 dní pred vznikom vylúčenia, s úradne overeným podpisom, nastanú účinky vylúčenia 1. januára nasledujúceho roka.

V súvislosti s používaním hudobných diel s textom alebo bez textu pre potreby televízneho vysielania v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov má SOZA uzatvorenú platnú a účinnú Hromadnú a rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu so subjektom RTVS, TV LUX s.r.o.

Ďalšie informácie o podmienkach udelenia licencie nájdete v príslušných sadzobníkoch:

https://moja.soza.sk/pouzivatelia

 

   Kontakt:

          email: nositelprav@soza.sk