POZOR !!! Zmena termínu doručenia žiadostí nezastupovaného nositeľa práv. Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má vyúčtovanie vykonať.

 


Ako je potrebné postupovať v prípade záujmu o vyplatenie autorských honorárov za verejné šírenie vašich hudobných diel na území SR prostredníctvom SOZA ?

Je potrebné vyplniť tlačivo:

1) Žiadosť zmluvne nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie honorára za verejné šírenie hudobných diel na území SR (pozn: v prípade záujmu ostatných nezastupovaných spoluautorov o vyplatenie autorských honorárov je potrebné, aby každý zo spoluautorov podal žiadosť osobitne, do žiadosti uvádzajte názvy hudobných diel, nie zvukových nosičov). Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

2) Nahláška diela, SOZA môže akceptovať  iba podpísaný originál tlačiva (tlačivo na požiadanie zašle Oddelenie domácej dokumentácie: domace@soza.sk, 02/50 20 27 80, 02/50 20 27 29),


Vyúčtovanie honorárov

Vyúčtovanie honorárov pre nezastupovaných autorov prebieha zvyčajne do konca septembra. SOZA môže vyúčtovať autorské honoráre 3 roky spätne od podania žiadosti.

SOZA nezastupovaným autorom vypláca všetky autorské odmeny a náhrady odmien, ktoré v mene konkrétnych nezastupovaných autorov inkasovala. To v praxi znamená, že vypláca:
- honoráre za šírenie diel káblovou retransmisiou, za vysielanie diel tými vysielateľmi, s ktorými má SOZA uzatvorenú Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu v zmysle Autorského zákona (v súčasnosti výhradne RTVS),
- náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu (nenahraté nosiče záznamu a technické zariadenia umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny).


Autorské odmeny za použitie hudobných diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových  a zvukovo-obrazových nosičov (tzv. mechanické práva)

SOZA nemá právo v mene nezastupovaných autorov udeliť výrobcom súhlas na použitie diel v oblasti výroby a rozmnožovania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov,  a preto ani nevyberá autorské odmeny za použitie hudobných diel uvedeným spôsobom. V tomto prípade je výrobca zvukových a zvukovo-obrazových nosičov v zmysle autorského zákona povinný získať písomný súhlas autora  a dohodnúť si s ním vysporiadanie majetkových práv individuálne (zákon pripúšťa aj bezodplatnú licenciu). Ak sa autor medzitým stane členom SOZA, licencia SOZA nahradí dohodu medzi výrobcom a autorom v plnom rozsahu, bez nároku na retroaktivitu pri reklamáciách.

Viac informácií, týkajúcich sa registrácie diel na tel.č.: 02/50 20 27 80, 

02/50 20 27 29, e-mail: domace@soza.sk


Ak má nezastupovaný autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel so svojím vydavateľom, aké sú jeho povinnosti voči SOZA?

V prípade, že vydavateľ, s ktorým má autor uzatvorenú zmluvu o zastupovaní svojich hudobných diel, je členom SOZA, všetky náležitosti vyplývajúce z autorského zákona rieši SOZA priamo s vydavateľom.


Akým spôsobom sa nezastupovaný autor, ktorý má v SOZA registrované hudobné diela, dostane k zoznamu svojich registrovaných hudobných diel?

Zoznam registrovaných hudobných diel, v ktorých je autor vedený ako nositeľ práv, mu SOZA poskytne na požiadanie.


Môže autor nezastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie honorára prostredníctvom SOZA? Ako má postupovať?

Nezastupovaný autor musí písomne požiadať SOZA o vyplatenie honorára. Na to je potrebné včas nahlásiť SOZA jednotlivé hudobné diela a požiadať o ich vyplatenie vyplnením tlačiva Žiadosť zmluvne nezastupovaných nositeľov práv o vyplatenie honorára. Vyúčtovanie autorských odmien za rozhlasové a TV vysielanie a neadresne rozdeľovaných honorárov za je pre nezastupovaných nositeľov práv raz ročne, najneskôr do konca septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli autorské odmeny vybraté. Podmienkou vyúčtovania honorárov nezastupovaného nositeľa práv v uvedenom termíne je doručenie žiadosti nezastupovaného nositeľa práv o vyplatenie honorárov a nahlášok diel najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má vyúčtovanie vykonať. 

 
Ako je potrebné vypĺňať Žiadosť nezastupovaného autora?

Žiadosť zmluvne nezastupovaného autora sa vyplňuje samostatne pre každé hudobné dielo. Je potrebné uviesť názov hudobného diela, informáciu, u ktorých konkrétnych používateľov, napr. rádií, televíznych vysielateľov, a usporiadateľov, napr. usporiadateľov podujatí, koncertov, verejných nedivadelných predstavení, boli hudobné diela použité. V prípade koncertov a podujatí je potrebné uviesť aj dátum, miesto konania a adresu usporiadateľa.

Všetky dôležité informácie získate na tel č. 02/50 20 27 17, e-mail: reklamacie@soza.sk


Prečo je potrebné do Žiadosti pre nezastupovaného autora uvádzať použitie hudobných diel?

Čo najpresnejšie údaje o použití hudobného diela pomôžu k presnejšej identifikácii tohto hudobného diela v hláseniach používateľov.


Môže nezastupovaný autor žiadať o vyúčtovanie honorárov za hudobné diela použité v zahraničí?

Pôsobnosť SOZA v prípade nezastupovaných autorov nesiaha mimo teritória Slovenskej republiky. V prípade záujmu autora o honoráre za použitie jeho hudobných diel v zahraničí musí postupovať individuálne, v zmysle legislatívy príslušného štátu a pravidiel organizácie kolektívnej správy práv, ktorá spravuje autorské odmeny na danom území.
 

Zoznamy neidentifikovaných diel

Pripravili sme pre vás zoznamy neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov, medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.

Ak v týchto zoznamoch nájdete svoje dielo, prosím, vyplňte priložený formulár a zašlite ho na emailovú adresu dokumentacia@soza.sk

Môžete tak spraviť do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli odmeny vybraté. (Rok výberu nájdete v názve zoznamu.)

Na základe vami vyplneného formulára SOZA spracuje váš podnet týkajúci sa príslušného vyúčtovacieho obdobia a zároveň, ak je to realizovateľné, vykoná opatrenia, aby v budúcnosti nenastala rovnaká situácia. Napríklad pridaním iného názvu diela do databázy, alebo vytvorením „vzoru párovania“ zohľadňujúceho konkrétny preklep vysielateľa, u ktorého predpokladáme, že v nasledujúcom období bude jeho softvér vaše dielo hlásiť s rovnakým preklepom.

Podrobnejšie vysvetlenie k poskytnutým zoznamom:

SOZA v každom vyúčtovacom období spracúva mnoho miliónov hlásení o použití jednotlivých hudobných diel. Veľkú väčšinu z týchto diel úspešne identifikuje a zabezpečí, že autorská odmena prijatá od používateľa za ich použitie je správne prerozdelená a v podobe autorských honorárov vyúčtovaná medzi jednotlivých nositeľov majetkových práv k týmto dielam.

Z rôznych dôvodov sa to nemusí podariť vždy. Medzi najčastejšie dôvody neúspešného spárovania hlásenia používateľa so zodpovedajúcim dielom v databáze SOZA patria nepresné, nesprávne, alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa a tiež nenahlásenie diela, alebo oneskorené nahlásenie zo strany autora. Platí to rovnako pre domáce, ako aj pre zahraničné diela.

Proces spracovávania hlásení a prerozdeľovanie odmien prebieha automaticky pomocou počítačového programu. Hlásenia následne prechádzajú aj kontrolou pracovníkmi SOZA.  S ohľadom na množstvo hlásení nie je možné zabezpečiť dokonalú kontrolu.

Zoznamy obsahujú aj veľké množstvo diel, ktoré SOZA nezastupuje a v zozname by sa vlastne ani nemali nachádzať, pretože ide napríklad o voľné, respektíve ľudové diela. Stáva sa, že používateľ v hlásení neuvedie spracovateľa, alebo autora autorského aranžmánu a preto sa medzi takýmito dielami môžu nachádzať aj autorsky chránené diela. Ak by ich SOZA v zoznamoch neuviedla, spracovatelia by nemali možnosť nájsť svoje diela podľa uvedených názvov, interpretov, alebo používateľov a následne sa uchádzať o autorské honoráre.

Podobne je to s dielami nezastupovaných autorov. Neznámy nezastupovaný autor nemôže od SOZA dostať honoráre, kým sa sám neprihlási a najmä neoznámi číslo bankového účtu, alebo adresu, kam mu SOZA má honoráre poukázať.

Dovoľujeme si upozorniť, že z dôvodov potreby hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, zoznamy neidentifikovaných diel vytvorí SOZA v každom vyúčtovacom období iba raz a nebudú priebežne aktualizované. To znamená, že z nich nebudú postupne ubúdať diela, ktoré SOZA medzičasom identifikovala a príslušné honoráre boli vyúčtované nositeľom práv. Môže preto nastať situácia, kedy honoráre za použitie diela uvedeného v zoznamoch boli už v minulosti poukázané.

Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2018
Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2017
Zoznam neidentifikovaných diel z vyúčtovania za rok 2016

Formulár: Identifikované hudobné diela

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.Pre Zoznam nevyúčtovaných filmov platí to isté.

Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2018
Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2017
Zoznam neidentifikovaných filmov z filmového vyúčtovania za rok 2016

Formulár: Identifikované filmové diela

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.