Grantová výzva Sociálneho a kultúrneho fondu 2023

17.02.2023

 

Na základe rozhodnutia Dozornej rady SOZA bol schválený termín prijímania žiadosti na finančné príspevky Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Hlavným cieľom tejto grantovej výzvy je podporiť šírenie a tvorbu hudobných diel autorov. 


O grantovú výzvu je možné uchádzať sa v rámci dvoch príspevkových programoch:

1. Príspevok na projekty a príspevok určený autorom a nositeľom práv na tvorbu hudobných diel a ich šírenie

 2. Príspevok na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel
 

1. Príspevok na projekty a príspevok určený autorom a nositeľom práv na tvorbu hudobných diel a ich šírenie

Tento program slúži na poskytovanie príspevkov na projekty podporujúce členov SOZA a prípadne ďalších nositeľov práv a na podporu ich tvorby a jej šírenia. Program je tematicky otvorený a o príspevok môžu požiadať právnické aj fyzické osoby.

Príspevok z tohto programu môže byť použitý na vydanie CD/DVD/LP nosiča, na zorganizovanie podujatia ako napr. festival, koncert, worskhop, seminár, vydanie publikácie, podpora tvorby diela a iné aktivity podporujúce tvorbu a šírenie hudobných diel.

Podávané projekty v rámci tohto programu musia byť zrealizované v termíne od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024. V prípade, že Váš projekt plánujete zrealizovať v prvej polovici roka 2024, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku. Príspevok na jednotlivý projekt možno žiadať max. do výšky 3 000 €. Záujemca o podporu musí vyplniť formulár Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA a zaslať ho elektronicky aj poštou na adresu SOZA do 31. marca 2023. Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť najskôr do počítača, aby ste nestratili vyplnené údaje.

   Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

 


2. Príspevok na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel

Tento program je určený na podporu činnosti právnických osôb (najmä občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií), ktoré svojou činnosťou podporujú autorov hudobných diel.

Žiadateľom v tomto programe môže byť len právnická osoba, ktorá preukázateľne a aktívne podporuje autorov šírením ich pôvodných hudobných diel. Rozhodujúcim kritériom schválenia je dôveryhodnosť žiadateľa garantujúca využitie prostriedkov na rámcovo dohodnutý účel. Pri posudzovaní žiadosti o príspevok sa prihliada najmä na kontinuitu činnosti s preukázateľnými výsledkami v prospech autorov hudobných diel.

Príspevok z tohto programu je možné účelovo určiť na čiastočné pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov partnera (najmä na organizačné zabezpečenie aktivít, na skutočné výdavky spojené s činnosťou, na režijné náklady a pod.). Príspevok na jednotlivý projekt možno žiadať max. do výšky 2 000 €. Záujemca o podporu musí vyplniť formulár Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerovi podporujúceho autorov hudobných diel zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA a zaslať ho elektronicky aj poštou na adresu SOZA do 31. marca 2023. Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača, aby ste nestratili vyplnené údaje.

   Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerovi podporujúceho autorov hudobných diel

 

Pri hodnotení projektov oboch programov sa prihliada na nasledovné kritéria:

  • zaangažovanosť autorov a ďalších nositeľov práv do projektu,
  • podpora a šírenie hudobnej tvorby autorov a nositeľov práv,
  • organizačné zabezpečenie projektu a organizátora podujatia,
  • rozsah a obsažnosť projektu (počet koncertov, interpretov a pod.),
  • možnosť a rozsah marketingovej prezentácie,
  • prípadné udelenie príspevku tomu istému subjektu na rozdielne účely v rovnakom kalendárnom roku,
  • dôveryhodnosť žiadateľa garantujúca využitie prostriedkov na rámcovo dohodnutý účel,
  • dobra platobna schopnosť pri organizovaní a nahlasovaní hudobných podujatí v minulosti

 

Obe žiadosti je možné podávať v termíne od 1. marca 2023 do 31. marca 2023. 
Tlačivá žiadostí oboch programov je nutné doručiť elektronicky na adresu skf@soza.sk a zároveň zaslať poštou* (prípadne doniesť osobne) 
na adresu:
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava 2
821 08

* Elektronické žiadosti musia byť doručené do 31. marca 2023 do 23:59 hod.
  Všetky žiadosti zaslané poštou musia byť odoslané najneskôr 31. marca 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).   
Máte doplňujúce otázky?

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie kladené otázky.
Odporúčame Vám prečítať si ich pred tým ako kontaktujte SOZA.


  Často kladené otázky SKF 2023

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte SOZA na adrese:
Email: 
skf@soza.sk
Tel.: 
02/50 20 27 45

Všeobecné informácie o Sociálnom a kultúrnom fonde SOZA nájdete TU.