Doplnenie sadzobníka autorských odmien

18.02.2022


V nadväznosti na viaceré podnety od organizátorov hudobných podujatí vo vzťahu k licencovaniu koncertov, ako aj s cieľom priblížiť sa medzinárodnej praxi, doplnila SOZA Sadzobník autorských odmien v rámci hudobných produkcií podujatí a vystúpení (ďalej ako „Sadzobník“) o nasledovné  zmeny:

  1. Doplnenie výpočtu autorskej odmeny ako percentuálnej sadzby z tržieb
  2. Doplnenie možnosti výpočtu priemerného vstupného o tzv. vážený priemer

Cieľom zmien Sadzobníka je predovšetkým zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti pri určení autorskej odmeny. Zmeny nadväzujú na zjednodušenie pri dokladovaní zníženej kapacity – návštevnosti a zohľadňovaní špecifických druhov vstupeniek, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2020.
 

Výpočet autorskej odmeny ako percentuálnej sadzby z tržieb

Ak kapacita alebo návštevnosť hudobnej produkcie presiahne 500 osôb alebo výška tržby presiahne hodnotu 10 000 € a zároveň je zo strany žiadateľa o licenciu SOZA doručené  potvrdenie o tržbe z predaja vstupeniek, bude autorská odmena vypočítaná ako percentuálny podiel z  tržby.

Základná sadzba autorskej odmeny za udelenie súhlasu na použitie chránených hudobných diel je stanovená vo výške:

Tržba* (€)

Sadzba A (v %)

Sadzba B (v %)

nad 250 000

3

4,5

100 001 - 250 000

3,5

5,25

10 000 - 100 000

4

6

do 10 000

4,5

6,75

* Po zaokrúhlení na celé EUR

Sadzba A sa uplatní, ak používateľ splní tieto podmienky:

  1. doručí elektronickú žiadosť o udelenie súhlasu/licencie prostredníctvom webovej stránky SOZA, resp. doručí vopred návrh Licenčnej zmluvy pred začatím používania hudobných diel (tzn. najneskôr v deň podujatia) a
  2. doručí Potvrdenie o tržbe najneskôr do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie  a
  3. v prípade podujatia so „živou“ hudbou (resp. kombinovanou hudobnou produkciou) doručí zoznam živo predvedených hudobných diel najneskôr do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie vyplnený v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona

Sadzba B sa uplatní, ak používateľ doručí Potvrdenie o tržbe alebo zoznam živo predvedených hudobných diel po stanovenej lehote.

PRÍKLAD: v prípade splnenia podmienok 1-3, 550 návštevníkov a tržby 8000 € (po odpočítaní DPH a nákladov na predaj vstupeniek) je autorská odmena vypočítaná ako 4,5% z 8000 €, t.j. 360 € bez DPH

PRÍKLAD 2: v prípade splnenia podmienok 1-3, 300 návštevníkov a tržby 12000 € po odpočítaní DPH a nákladov na predaj vstupeniek je autorská odmena vypočítaná ako 4% z 12000 €, t.j. 480 € bez DPH

V prípade koncertných a obdobných podujatí ide o doplnenie, resp. od určitej hranice nahradenie súčasného modelu, ktorý vychádza z kapacity priestoru a priemerného vstupného. Vzhľadom na to, že ide o závažnejšiu zmenu, snahou SOZA bolo vychádzať z čo najväčšieho množstva podkladov a porovnaní.

 

V priebehu prác na návrhu úprav sme využili viacero možností získania relevantných vstupov, predovšetkým domáce dáta, zahraničné porovnania sadzieb určených ako percento z príjmov organizátora podujatia a tiež rokovania so zástupcami hudobnej obce.

Vážený priemer

V prípade doloženia reportu z predaja vstupeniek na hudobnú produkciu do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie je priemerné vstupné vypočítané ako vážený priemer všetkých druhov vstupného, pričom výsledné číslo sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

Sadzobník obsahuje ako základné pravidlo aritmetický priemer jednotlivých druhov vstupného, ktoré je korigované viacerými doplnkovými pravidlami.

S účinnosťou od 1.2.2022 Sadzobník umožňuje pri zdokladovaní reportu predaja vstupeniek zohľadnenie váh jednotlivých druhov vstupného, t.j. zohľadnenie počtu vstupeniek jednotlivých hodnôt, a teda ich vplyv na výpočet priemeru. Cieľom úpravy bolo zvýšenie  transparentnosti a vnímanie spravodlivosti výpočtu autorskej odmeny.