Zmena sadzobníka

10.08.2020

 

V súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 na hudobnú scénu bol zo strany SOZA zmenený Sadzobník autorských odmien v rámci hudobných produkcií podujatí a vystúpení. Nový sadzobník pomôže zjednodušiť proces licencovania podujatí.

 


Report z predaja vstupeniek na zdokladovanie obmedzenej kapacity

Prvou zmenou v sadzobníku je spresnenie možnosti zdokladovania obmedzenia kapacity priestoru, v ktorom sa koná podujatie. V prípade obmedzenia kapacity bolo doteraz nutné okrem iného preukázať uskutočnené opatrenia znemožňujúce, aby sa na podujatí zúčastnilo viac než vymedzený počet účastníkov.

Po novom bude zníženie kapacity možné zdokladovať aj reportom z predaja vstupeniek na hudobnú produkciu. Reportom z predaja vstupeniek sa rozumie export z elektronického systému, prostredníctvom ktorého bol realizovaný predaj vstupeniek. Z reportu musí byť jasné v súvislosti s akým podujatím bol predaj vstupeniek realizovaný, musí byť uvedený počet vstupeniek uvoľnených do predaja, počet vytlačených vstupeniek, počet predaných vstupeniek a cena jednotlivých vstupeniek. Report musí obsahovať aj identifikáciu usporiadateľa podujatia a dátum vyhotovenia exportu. V prípade nesplnenia týchto podmienok má SOZA právo report predaja vstupeniek neakceptovať.
 

Predĺžená doba preukázania obmedzenej kapacity

Zmena v sadzobníku sa dotýka aj času pre zdokladovanie obmedzenia kapacity. V pôvodnom sadzobníku bolo potrebné obmedzenú kapacitu hlásiť pred uskutočnením podujatia. Na základe schválenej zmeny sadzobníka už bude možné obmedzenie kapacity doručiť a preukázať najneskôr do 15 dní od uskutočnenia podujatia. Usporiadatelia podujatia však musia aj naďalej uviesť konkrétne dôvody obmedzenia, musia doložiť vyššie spomínaný report z predaja vstupeniek alebo preukázať uskutočnené opatrenia obmedzenej kapacity a doložiť potvrdenie o obmedzení maximálnej kapacity od prevádzkovateľa priestoru.
 

Spresnenie výpočtu priemerného vstupného pri vstupenkách s extra plnením

Do sadzobníka bolo pridané aj nové ustanovenie, ktoré spresňuje výpočet priemerného vstupného pri vstupenkách obsahujúcich vecné alebo iné plnenie (v texte Sadzobníka označené ako extra plnenie). Pokiaľ je súčasťou ceny vstupného napríklad vecný dar, hudobný nosič či možnosť stretnutia interpreta (extra plnenie) a cena takejto vstupenky je vyššia ako cena najdrahšej vstupenky bez extra plnenia, tak na účely priemerného vstupného bude použitá suma najvyššej vstupenky bez extra plnenia.

Príklad:
Na podujatie sa predávajú tieto druhy vstupného:
39€ státie A, 49€ státie B, 59€ státie C, 69€ sedenie A, 99€ skybox, 179€ Meet&Greet

V prípade vstupenky Meet&Greet do výpočtu priemerného vstupného nevstupuje hodnota 179€, ale hodnota 99€ ako najvyššia hodnota vstupného bez „extra plnenia“.


Nové ustanovenie sa však nevzťahuje na konzumné. Pokiaľ je súčasťou vyberaného vstupného aj konzumné, používa sa na účely výpočtu priemerného vstupného suma vyberaného vstupného, z ktorej je odrátaná hodnota konzumného (no maximálne vo výške 50% z vyberaného vstupného).

Všetky uvedené zmeny v sadzobníku zjednodušujú a spresňujú postupy odrážajúce prax pri licencovaní podujatí.
Nový sadzobník bude platný od 1. augusta 2020.