SOZA chráni na Slovensku autorské práva už viac ako 90 rokov

Vznik SOZA  sa datuje od roku 1922, kedy vznikla  slovenská filiálka českého Ochranného sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebných děl, z ktorého sa vyčlenil v roku 1939 a fungoval pod názvom Slovenský autorský zväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s r.o. (SAS). Členmi SAS sa stalo 34 skladateľov a textárov, medzi nimi: Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík. Po období, v ktorom pôsobila  SOZA  ako organizácia, spadajúca pod  rezort kultúry,  prebehla  v roku 1992 transformácia  na nezávislé občianske združenie. SOZA si postupne sformovala novú štruktúru i technologickú základňu umožňujúcu moderné a zároveň účinné kolektívne spravovanie autorských práv.  
 

    Dôležité dátumy

 • 9. októbra 1919, Praha Ochranné sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebních děl - ustanovujúce valné zhromaždenie (bez prítomnosti zástupcov zo Slovenska)
 • 12. mája 1920 predstavenstvo OSA schválilo prehlásenie Viliama Figuša-Bystrého (1875-1967) o postupe autorských práv. V. Figuš-Bystrý sa tak stal jedným z prvých slovenských skladateľov, zastupovaných OSA 
 • 10. novembra 1921 Československo pristúpilo k Bernskej dohode z r. 1886
 • 2. októbra 1922, Praha predstavenstvo OSA rozhodlo o vytvorení postu poverenca s pôsobnosťou pre Slovensko a funkciou poverilo vojenského kapelníka Josefa Gedenka
 • 19. novembra 1922 mimoriadne valné zhromaždenie OSA
 • 1. júla 1923 3. riadne valné zhromaždenie OSA – obe za účasti slovenských autorov
 • 1924 uznesenie valného zhromaždenia OSA o pôžičke na hypotéku domu filiálky OSA v Bratislave
 • 14. apríla 1939, Bratislava ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenského autorského sväzu hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s.r.o. (skratka: SAS)


   Zakladajúci členovia družstva

Mikuláš Schneider Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík, Ján Valašťan-Dolinský, Ľubomír Kupčok, Dr. Vojtech Hudec, Miloš Ruppeldt, Ján Krasko (celkom 34 zakladajúcich členov)


   Prvé predstavenstvo (správa) družstva

Mikuláš Schneider Trnavský – predseda

Dr. Vojtech Hudec – podpredseda

Gejza Dusík – člen (za ľahkú hudbu)

Miloš Ruppeldt – člen (za vydavateľov)

Členovia dozornej komisie:

Alexander Moyzes, Alexander Albrecht, Otto Kaušitz

Členovia triediacej komisie:

Eugen Suchoň, Ľubomír Kupčok, Ján Krasko, Ján Geryk


Podľa dohody s OSA, schválenej uznesením ustanovujúceho valného zhromaždenia, vstúpil SAS plne do práv a záväzkov bývalej pobočky OSA na území Slovenska.

Čoskoro sa vyvinul dvojaký status autorov: autori- členovia družstva, autori – nečlenovia podľa zmluvy o zastupovaní autorských práv.

 • Koncom r. 1939 mal SAS 43 členov a 102 zastupovaných autorov.
 • Po 2. svetovej vojne: nová dohoda OSA – SAS: na Slovensku vlastná činnosť SAS, vo vzťahu k zahraničiu OSA zastupuje celé územie Československej republiky.
 • Od r. 1949 - SOZA organizáciou štátneho rezortu kultúry.
 • Od r. 1970 – SOZA členom CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs), medzinárodnej konfederácia spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 230 spoločností zo 121 krajín sveta, zastupuje viac ako 3 milióny autorov, ktorí tvoria vo všetkých oblastiach umenia (hudobné, dramatické a literárne umenie, audiovizuálna tvorba, grafické a vizuálne umenie). Vo funkcii podpredsedu CISACu reprezentoval v rokoch 1966 - 1969 Slovensko  Eugen Suchoň.
 • Od r. 1973 – SOZA členom BIEM (Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d´Enregistrement et de Reproduction Mécanique), medzinárodnej organizácie združujúcej organizácie kolektívnej správy práv, zameraná na ochranu tzv. mechanických práv.
 • 1992 – transformácia na nezávislé občianske združenie, ktoré v súlade s oprávnením Ministerstva kultúry SR spravuje majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa autorského zákona. 
 • Od r. 2005 – SOZA členom GESAC (Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs), európskeho združenia spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska, súhrnne zastupujúcich vyše 1 milión autorov tvoriacich v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia a v oblasti audiovizuálnej tvorby. 
 • V súčasnosti SOZA zastupuje takmer tritisíc domácich a viac než 1,5 milióna skladateľov, textárov a vydavateľov z celého sveta.

 

   Predsedovia Výboru / Dozornej rady SOZA

1920 – 1939                          Josef Bohuslav Foerster (OSA)

1939 – 1953                          Mikuláš Schneider Trnavský (od 11. 5. 1945 doživotný predseda)

1945 – 1974                          Eugen Suchoň

1975 – 1983                          Ladislav Burlas

1983 – 1989                          Iľja Zeljenka

1990 – 2008                          Július Kinček

2008 –                                    Matúš Jakabčic

 

   Riaditelia SOZA

1922 – 1939                          Josef Gedenk (dôverník OSA)

                                                Július Bochníček (vedúci inšpektorátu OSA)

1939 – 1942                          Miloš Ruppeldt 

1943 – 1974                          Gejza Dusík

1974 – 1977                          Andrej Gaduš

1977                                       Kristína Nemcová

1977 – 1989                          Štefan Malíček

1990 – 1992                          Pavol Haršányi

1992 – 1993                          Romana Draškovičová

1994 – 2003                          Peter Kliment

2003 – 2007                          Ladislav Briestenský

2007 – 2008                          Pavol Jursa

2008 – 2013                          Vladimír Repčík

2013 – 2016                           Anton Popovič

 
   Predstavenstvo SOZA
 
2016 – 2017                           Mgr. art. Ľubomír Burgr (predseda), Ing. Richard Jajcay, MBA, JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD.

2017 – 2023                           Mgr. art. Ľubomír Burgr (predseda), Mgr. Tomáš Mikš, JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD.
 
od 2023                                  Mgr. art. Ľubomír Burgr (predseda), Mgr. Tomáš Mikš, Ing. Richard Jajcay, MBA