Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2022 do 31. marca 2022Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete TU. 


Projekty z týchto žiadostí by mali byť zrealizované v termíne od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023. V prípade, že sa vaše podujatie bude konať v 1. polovici roka 20222, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku. Žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou. (
U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.) Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ v tomto prípade nie je nutné vypĺňať.

Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“).
V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí. Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete TU. 


   Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond SOZA sa vytvára ako štandardný prerozdeľovací fond na báze medzinárodných zmlúv, ktoré má SOZA uzatvorené s partnerskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí. Jeho zdrojom sú zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv, spravidla vo výške 5%, pričom vo výnimočných prípadoch sa dopĺňa aj iným spôsobom.

Tieto finančné zdroje sú v zmysle platnej legislatív a s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry a domácej autorskej tvorby.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov.

Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete TU.

 

Viac informácii získate: 
   Kontakt – Sociálny fond
  Erika Mináčová
           Tel: 02/50 20 27 23
           Email: erika.minacova@soza.sk

   Kontakt – Kultúrny fond
  Dominika Semaňáková
           Tel: 02/50 20 27 45
           Email: dominika.semanakova@soza.sk