Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od roku 2020 bude vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2020 do 31. marca 2020.
Žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.) Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ nie v tomto prípade je nutné vypĺňať.

Pred začatím vypĺňania žiadosti Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí.


Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 

Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho  a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi svojich členov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornej rady SOZA.