• Valné zhromaždenie
  • Predstavenstvo
  • Dozorná rada
  • Rozhodcovská komisia
  • Zaraďovacia komisia

 

   Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SOZA. Do jeho výlučnej právomoci patrí:

a) schvaľuje zmeny Stanov;

b) volí a odvoláva

   1. Predstavenstvo a rozhoduje o jeho odmeňovaní;

   2. Dozornú radu a rozhoduje o jej odmeňovaní;

   3. Rozhodcovskú komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní;

   4. Zaraďovaciu komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní;

c) schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“);

d) schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“), a náhrad odmien;

e) schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien;

f) rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu;

g) schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov;

h) schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv;

i) schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej správy;

j) schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy;

k) schvaľuje návrh na

   1. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť SOZA v inej právnickej osobe so sídlom mimo územia Slovenskej republiky;

   2. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky nad 30 000 EUR bez DPH do výšky 100 000 EUR bez DPH vrátane;

   3. založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť SOZA v inej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky nad 100 000 EUR bez DPH vrátane;

l) na základe stanoviska Dozornej rady schvaľuje

   1. výročnú správu;

   2. účtovnú závierku SOZA;

m) rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona;

n) berie na vedomie deklaráciu člena Predstavenstva a Dozornej rady podľa Autorského zákona ohľadne ich vzťahu k SOZA ako člena alebo nositeľa práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré im SOZA vyplatila v predchádzajúcom roku;

o) schvaľuje kooptáciu členov SOZA do všetkých volených orgánov;

p) schvaľuje Vyúčtovací poriadok na návrh Dozornej rady;

q) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky, alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku, ak suma úveru, pôžičky alebo záruky na úver alebo pôžičku predstavuje sumu nad 100 000 EUR bez DPH;

r) schvaľuje predpis podľa ods. 21.2. Článku 21 Stanov, ktorý ustanovuje postup výkonu kontroly Dozornou radou;

s) rozhoduje o ďalších záležitostiach podľa týchto Stanov.

   Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SOZA 

   Volebný poriadok Valného zhromaždenia SOZA

   Uznesenia Valného zhromaždenia SOZA za roky 1995 - 2023

 

   Predstavenstvo

Predstavenstvo je orgánom riadenia v zmysle ustanovení Autorského zákona a zároveň je štatutárnym orgánom. Riadi chod SOZA navonok aj dovnútra.

Má troch členov, ktorých funkčné obdobie nie je časovo ohraničené. Členmi Predstavenstva sú osoby, bez ohľadu na členstvo v SOZA.

Mgr. art. Ľubomír Burgrpredseda predstavenstva 

Ing. Richard Jajcay, MBA – člen predstavenstva 

Mgr. Tomáš Mikš – člen predstavenstva 

 

   Dozorná rada

Dozorná rada je orgánom kontroly v zmysle ustanovení Autorského zákona. Jej úlohou je pravidelná kontrola riadenia a hospodárenia SOZA. Má 15 členov volených podľa profesijného kľúča:

Ľuboš Bernáth  skladateľ  vážnej hudby
 
Pavol Danišovič  skladateľ  populárnej hudby 
 
Rastislav Dubovský  skladateľ  filmovej hudby
 
Miroslav Dudík  skladateľ - upravovateľ folklórnej hudby 
 
Ing. Jitka Bělohlávková, A - TEMPO VERLAG SLOVAKIA  vydavateľ
 
Adam Hudec  skladateľ dychovej hudby 
 
Matúš Jakabčic (predseda)  skladateľ  jazzovej  hudby
 
Katarína Jarušková, HUDOBNÝ FOND  vydavateľ
 
Miroslav Jurika, STUDIO LUX vydavateľ
 
Slavomír Kopec, OPUS  vydavateľ
 
Peter Lipa   skladateľ populárnej hudby
 
Daniel Matej  skladateľ vážnej hudby
 
Ján Štrasser  textár
 
Ľubomír Zeman textár
 
Tomáš Zubák  skladateľ hudby špeciálnych funkcií

  

   Rozhodcovská komisia

Rozhodcovská komisia posudzuje vzniknuté spory medzi členom SOZA a voleným orgánom SOZA a  pôsobí ako zmierovací orgán v sporoch pri realizácii majetkových práv medzi zastupovanými nositeľmi práv. Ide o 5 – členný orgán. Jej členov volí Valné zhromaždenie z radov autorov, ktorí sú vďaka svojmu morálnemu statusu a skúsenostiam zárukou spravodlivého rozhodovania v sporných situáciách.

 

   Zaraďovacia komisia

Zaraďovacia komisia je špecializovaný volený orgán s odbornou právomocou, ktorého úlohou je zaraďovať nahlásené diela do príslušných kategórií podľa Vyúčtovacieho poriadku SOZA. Má 5 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením podľa profesijného kľúča.