V ostatnom období sa na nás obrátili viacerí členovia so žiadosťou o radu ako postupovať pri ochrane svojho hudobného diela v prípade, že poskytli licenciu na jeho šírenie. Keďže táto problematika je obsiahla, právny odbor SOZA vypracoval nasledovný materiál, v ktorom nájdete informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich chybách.
 

1.         Udelenie výhradnej licencie tretej osobe priamo zastupovaným nositeľom práv

V prvom rade je potrebné uviesť aký rozdiel medzi výhradnou licenciou a nevýhradnou licenciou:

Ak autor udelil nadobúdateľovi výhradnú licenciu, nesmie už udeliť žiadnej tretej (ďalšej) osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu, ak sa v zmluve nedohodli inak (ust. § 70 ods. 2 Autorského zákona).

Ak autor udelil nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu, môže udeliť tretej (ďalšej) osobe licenciu a sám môže použiť dielo spôsobom, na ktorý udelil nevýhradnú licenciu (ust. § 70 ods. 4 Autorského zákona).

V mnohých prípadoch zmlúv, ktoré uzatvárajú zastupovaní nositelia práv s tretími osobami, títo nositelia práv udelia aj výhradnú licenciu na spôsoby použitia hudobných diel v odboroch kolektívnej správy práv, v ktorých sú zastupovaní v SOZA.

Zastupovaný nositeľ práv, ktorý priamo udelí tretej osobe výhradnú licenciu, sa týmto dopúšťa porušovania dohody o zastupovaní uzatvorenú so SOZA ako organizáciou kolektívnej správy práv. Je to z toho dôvodu, že na základe dohody o zastupovaní je SOZA ako organizácia kolektívnej správy práv jediná oprávnená udeľovať licencie na použitie hudobných diel s textom alebo bez textu (ďalej len „diela“), ku ktorým je v dobe uzatvorenia a počas trvania dohody o zastupovaní nositeľom práv, pretože nositeľ práv ju v tejto dohode o zastupovaní poveril na výhradné zastupovanie pri výkone jeho výhradných majetkových práv ku všetkým jeho zverejneným dielam a to bez územného obmedzenia a vo všetkých odboroch kolektívnej správy práv a spôsoboch použitia diel, ktoré nositeľ práv vyznačil priamo v dohode o zastupovaní.

To znamená, že iba SOZA je oprávnená vo svojom mene, na svoju zodpovednosť avšak na účet nositeľa práv zastupovať nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv k dielam, a teda udeľovať za neho licencie, ktoré však môžu byť len nevýhradné. Ak zastupovaný nositeľ práv priamo udelil  tretej osobe výhradnú licenciu na niektorý spôsob použitia diela, v ktorom ho zastupuje SOZA, v podstate tým znemožnil SOZA udeľovať používateľom nevýhradné licencie na tento spôsob použitia, pretože výhradnosť licencie nedovoľuje nielen SOZA, ale ani nositeľovi práv udeľovať ďalšie licencie, pričom nositeľ práv sa navyše musí zdržať aj použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

Nositelia práv častokrát udelia výhradnú licenciu tretej osobe na všetky spôsoby použitia, ktoré existujú v čase uzatvorenia zmluvy a na celú dobu autorskoprávnej ochrany, čím SOZA v podstate znemožnia udeľovať nevýhradné licencie používateľom vo všetkých odboroch kolektívnej správy práv, v ktorých SOZA spravuje majetkové práva nositeľov práv.

SOZA v mnohých prípadoch nemá ani vedomosť o tom, že zastupovaný nositeľ práv uzatvoril s treťou osobou výhradnú licenčnú zmluvu, a keďže SOZA naďalej udeľuje nevýhradné licencie používateľom, dochádza tak zo strany nositeľa práv nielen k porušeniu dohody o zastupovaní, ale aj k porušeniu zmluvy s treťou osobou, ktorej nositeľ práv udelil výhradnú licenciu.

Zhrnutie: Pozor, pri uzatváraní zmlúv – môže sa totiž stať, že udelíte výhradnú licenciu k hudobnému dielu, na ktoré ste už predtým udelili výhradnú licenciu SOZA na základe dohody o zastupovaní. V prípade, že ste sa nechali zastupovať v SOZA, sú vaše hudobné diela chránené prostredníctvom výhradnej licencie SOZA v odboroch kolektívnej správy práv, ktoré ste si sami zvolili pri uzatváraní dohody o zastupovaní so SOZA. Výhradná licencia udelená SOZA nepripúšťa udelenie ďalšej výhradnej licencie akejkoľvek inej osobe, v prípade že nedošlo k úprave dohody  o zastupovaní. Ak ste výhradnú licenciu udelili dvakrát na to isté dielo (napr. raz SOZA a po druhý raz televízii), je potrebné túto situáciu riešiť so všetkými zmluvnými stranami a uviesť situáciu na správnu mieru (výhradná licencia môže byť udelená len jednému nadobúdateľovi).

 

2.         Odstúpenie od zmluvy, v ktorej sa dohodla výhradná licencia

V prípade, že sa odstúpenie od výhradnej licencie dohodlo v zmluve s nadobúdateľom, častokrát sa v zmluve od nositeľa práv požaduje, aby sa vzdal práva na odstúpenie od zmluvy, v ktorej sa dohodla výhradná licencia.

Takéto zmluvné dojednanie je neplatné v zmysle ust. §  73 ods. 4 Autorského zákona, pretože autor sa nemôže vopred vzdať práva na odstúpenie od zmluvy.

Taktiež sa niekedy v zmluve, v ktorej sa dohodla výhradná licencia, určí neprimerane dlhá lehota, kedy autorovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že právo na odstúpenie vzniká autorovi v súlade s ust. § 73 ods. 2 Autorského zákona najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím jedného roka od tohto dodania; najneskôr však uplynutím dvoch rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.

To znamená, že ust. § 73 ods.2 Autorského zákona je kogentným ustanovením od ktorého sa nie je možné odchýliť dohodou. Z uvedeného dôvodu preto nie je možné určiť iné lehoty na odstúpenie od zmluvy než sú uvedené v tomto zákonnom ustanovení.

Zhrnutie: V prípade, že ste udelili výhradnú licenciu, a používateľ ju nevyužíva dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, hoci je na to povinný, môžete odstúpiť od licenčnej zmluvy s tým, že musíte postupovať podľa Autorského zákona a dodržiavať lehoty, ktoré predpisuje Autorský zákon. To znamená, že ak sa napríklad dohodne odstúpenie od výhradnej licencie priamo v zmluve, nemôžu sa dohodnúť odlišné lehoty na odstúpenie než tie, ktoré upravuje Autorský zákon. Taktiež sa v zmluve nemôže dohodnúť, že autor (nositeľ práv) sa vopred vzdáva práva na odstúpenie od výhradnej licencie, pretože takéto ustanovenie je neplatné.

 

3.         Udelenie licencie na všetky existujúce spôsoby použitia ako aj spôsoby, ktoré vzniknú v budúcnosti

V mnohých prípadoch zmlúv sa vyskytuje ustanovenie, ktorým nositeľ práv poskytuje nadobúdateľovi licencie súhlas na použitie diela akýmkoľvek spôsobom existujúcim v čase uzatvorenia zmluvy, ako aj spôsobom použiteľným alebo vznikajúcim až v budúcnosti.

Podľa ust. § 66 ods. 2 Autorského zákona nie je možné udeliť licenciu na spôsoby použitia, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nie sú známe. Rovnako to potom platí aj vo vzťahu k udelenej sublicencii ako aj v prípade postúpenia licencie podľa ust. § 72 Autorského zákona.

Zhrnutie: Dajte si pozor, či licenčná zmluvu, ktorú uzatvárate, neobsahuje ustanovenie, že udeľujete súhlas s použitím na spôsoby použitia, ktoré v súčasnosti ešte neexistujú, ale vzniknú napríklad až v budúcnosti. Takéto dojednanie nie je možné a udelenie licencie sa v takomto prípade stáva neplatným.

 

4.         Udeľovanie licencie na použitie hudobných diel v rámci zmlúv o umeleckých výkonoch

V zmluvách o uskutočňovaní umeleckých a iných výkonov, ktorými sa zároveň poskytuje licencia na použitie umeleckých výkonov sa častokrát nesprávne vyskytujú aj také ustanovenia, ktorými výkonní umelci (ktorí sú zároveň aj autormi alebo spoluautormi hudobných diel, ktoré by mali odznieť napríklad vo vysielaní) vyhlasujú, že sú oprávnení hudobné diela použiť a že podaním umeleckých výkonov ani použitím diel v relácii nedôjde k neoprávnenému zásahu do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a že na použitie žiadneho z týchto diel nie je potrebný súhlas inej osoby.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na rozdiely medzi autorom a výkonným umelcom:

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autorov hudobných diel s textom a bez textu zastupuje pri výkone ich majetkových práv k týmto dielam SOZA.

Výkonný umelec je osoba, ktorá dielo verejne vykonala (zaspievala, zahrala atď.). Výkonných umelcov zastupuje pri výkone ich majetkových práv k umeleckým výkonom SLOVGRAM.

V nadväznosti na uvedené potom nie je možné v zmluve o umeleckom výkone a udelení licencie na použitie umeleckého výkonu vyhlasovať, že na použitie hudobných diel, ktoré boli prostredníctvom umeleckého výkonu vykonané, nie je potrebný súhlas inej osoby. Je to z toho dôvodu, že v danom prípade dochádza k použitiu hudobného diela vo vysielaní (prípadne aj v iných spôsoboch použitia), na ktorý udeľuje súhlas (licenciu) SOZA vo vzťahu k hudobným dielam zastupovaných autorov (či iných zastupovaných nositeľov práv).

To znamená, že výkonný umelec nie je oprávnený udeľovať súhlas na použitie diel vo vysielaní, pretože takýto súhlas môže dať televízii alebo rozhlasu len autor hudobného diela sám, prípadne spolu s ďalšími spoluautormi, ak títo autori nie sú zastupovaní v SOZA. V prípade, že autori hudobných diel, ktoré odznejú vo vysielaní prostredníctvom umeleckého výkonu výkonného umelca, sú zastupovaní v SOZA, môže takýto súhlas udeľovať televízií alebo rozhlasu len SOZA. To znamená, že ak by takéto ustanovenie v zmluve o umeleckom výkone a udelení licencie na použitie umeleckého výkonu ostalo, bolo by v rozpore s Autorským zákonom.

Zhrnutie: Ak ste autorom zastupovaným v SOZA a zároveň výkonným umelcom k jednému hudobnému dielu, uzatvorte s televíziou či rozhlasom iba zmluvu o umeleckom výkone, pretože licenciu na použitie hudobného diela získa televízia či rozhlas priamo od SOZA, a to za všetkých autorov (nositeľov práv) zastupovaných SOZA, ktorí sa podieľali na tvorbe hudby či textu k hudbe. SOZA zároveň udeľuje televízii či rozhlasu licenciu vo vzťahu k celému zastupovanému repertoáru SOZA.