SOZA chráni majetkové práva k spravovaným hudobným dielam po dobu ich trvania. Podľa Autorského zákona majetkové práva k dielu vznikajú momentom jeho vytvorenia a trvajú 70 rokov po smrti autora. Autorský zákon určuje, že majetkové práva k dielam sú predmetom dedičstva. Po smrti autora sa nositeľmi autorských práv k hudobným dielam, ktoré vytvoril stávajú dedičia (právni nástupcovia autorov).

Dedičia majetkových práv k hudobným dielam po autorovi sa môžu stať členmi SOZA. V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o prijatie za člena SOZA.

Dedič, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky:

a) predložiť SOZA právoplatné osvedčenie o dedičstve, z ktorého vyplýva, že nadobudol práva k chráneným dielam;

b) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní a

c) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za člena.

Po doručení žiadosti o prijatie za člena zašle SOZA uchádzačovi o členstvo návrh dohody o zastupovaní spolu s faktúrou na úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti. O prijatí uchádzača o členstvo rozhoduje Dozorná rada v lehote 90 dní od doručenia žiadosti o prijatie za člena. Členstvo v SOZA vzniká dňom podpisu dohody o zastupovaní zo strany SOZA a uchádzača o členstvo.

 

Kontakt

JUDr. Natália Mutkovičová
02/50202702
natalia.mutkovicova@soza.sk