Celosvetová databáza zastupovaných diel

           Chcete zistiť, či je hudobné dielo zastupované zahraničnou ochranou organizáciou?
           Zastupovanie si môžete overiť v celosvetovej databáze zastupovaných diel, ktorá obsahuje viac ako 52 miliónov diel.

Databázu nájdete na stránke spoločnosti ISWC Network

DATABÁZA

Väčšina diel v databáze sa prekrýva s dielami, ktoré zastupuje aj SOZA. Databáza však nemusí obsahovať všetky diela.
Nemusia sa v nej nachádzať napríklad staré diela s neznámym spoluautorom, obchodne nevyužívané diela, diela z geografických oblastí nepoužívajúcich latinské písmo alebo diela z menej rozvinutých krajín.
Pri novších dielach je zas potrebné rátať s určitým oneskorením pri ich zaradení do databázy. Všetkým dielam v databáze bolo zároveň za účelom autorskoprávnej ochrany pridelené ISWC číslo.

Zároveň upozorňujeme používateľov, že pokiaľ plánujú databázu použiť vo svojich hláseniach pri nahlasovaní autorov pre SOZA, je potrebné, aby si dôkladne overili akú verziu hudobného diela plánujú použiť.

Ak sa v prípade reklamácie zistí, že nedopatrením uviedli SOZA do omylu, môže SOZA požadovať náhradu prípadne vzniknutej škody.
 

   Kontakt – Oddelenie dokumentácie
     Tel. č.: 02/50 20 27 8002/50 20 27 29
            Email: domace@soza.sk