Členstvo v SOZA

   Aké podmienky musí splniť skladateľ alebo textár, ak chce byť zastupovaný SOZA?

V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o prijatie za člena SOZA. / Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

Autor, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky:

a) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní a
b) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za člena.

Po doručení žiadosti o prijatie za člena zašle SOZA uchádzačovi o členstvo návrh dohody o zastupovaní spolu s faktúrou na úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti. O prijatí uchádzača o členstvo rozhoduje Dozorná rada v lehote 90 dní od doručenia žiadosti o prijatie za člena. Členstvo v SOZA vzniká dňom podpisu dohody o zastupovaní zo strany SOZA a uchádzača o členstvo.

 

   Ako sa môže vydavateľ zaregistrovať v SOZA, keď sa chce stať členom SOZA?

V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o prijatie za člena SOZA. / Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.
 

Vydavateľ, ktorý sa chce stať členom SOZA, musí splniť nasledovné podmienky:

a) predložiť SOZA platné licenčné zmluvy na vydanie diela, najmenej však na vydanie 10 hudobných diel;

b) uzavrieť so SOZA dohodu o zastupovaní a

c) uhradiť na účet SOZA administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o prijatie za člena.

 

Po doručení žiadosti o prijatie za člena zašle SOZA uchádzačovi o členstvo návrh dohody o zastupovaní spolu s faktúrou na úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti. O prijatí uchádzača o členstvo rozhoduje Dozorná rada v lehote 90 dní od doručenia žiadosti o prijatie za člena. Členstvo v SOZA vzniká dňom podpisu dohody o zastupovaní zo strany SOZA a uchádzača o členstvo.
 

   Je možné zastupovanie len pre niektoré skladby?

Člen SOZA môže vylúčiť jeden alebo viaceré odbory, v ktorých kolektívnu správu práv vylučuje, avšak nie jednotlivé hudobné diela.

Člen SOZA je povinný písomne informovať SOZA o vylúčení kolektívnej správy práv v lehote najmenej jeden mesiac pred uzavretím zmluvy s používateľom, ktorou udelí súhlas na použitie jeho diel, inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a člen je stále zastupovaný v pôvodne dohodnutom rozsahu.

Člen SOZA v písomnom oznámení o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv určí odbor prípadne odbory, v ktorých kolektívnu správu práv vylučuje.

Písomnou formou sa rozumie listina s overeným podpisom nositeľa práv, ktorú je potrebné doručiť do sídla SOZA osobne alebo prostredníctvom pošty. Písomná forma je zachovaná, ak je podanie zaslané e-mailom z e-mailovej adresy, ktorú člen zadal v Dohode o zastupovaní autorských práv, s priloženým scanom listiny s overeným podpisom.

SOZA prevezme zastupovanie v odbore, prípadne odboroch, v ktorých člen vylúčil kolektívnu správu práv, na základe písomnej žiadosti najskôr od dňa uplynutia lehoty v dĺžke 6 mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv o vylúčení kolektívnej správy do SOZA.

Ak nositeľ práv vylúči kolektívnu správu práv v niektorom odbore kolektívnej správy práv, SOZA mu nebude vyúčtovávať autorskú odmenu v tomto odbore, ani príslušný podiel na neadresných honorároch.  

 

   Je možné byť členom SOZA a zároveň aj členom inej zahraničnej ochrannej spoločnosti?

Autori si môžu slobodne vybrať, akou ochrannou spoločnosťou budú zastupovaní. Pre územie Slovenskej republiky môže ich autorské práva spravovať SOZA. Pre zvyšok sveta môžu byť zastupovaní inou zahraničnou ochrannou spoločnosťou, prípadne môžu byť zastupovaní v jednotlivých krajinách príslušnými ochrannými spoločnosťami. Vždy je však dôležité zachovať exkluzivitu na jednom území a v danom čase – t.j. nie je prípustné byť zastupovaný na jednom území (napr. Slovenská republika) v danom čase viacerými ochrannými spoločnosťami.

 

   Je možné byť členom viacerých slovenských organizácií kolektívnej správy práv?

Voči nositeľovi práv môže jeden druh práv pre územie Slovenskej republiky v danom časovom období spravovať len jedna organizácia kolektívnej správy práv. Keď je autor napríklad zároveň aj výkonným umelcom, môže byť zároveň ako výkonný umelec v tejto časti zastupovaný inou organizáciou kolektívnej správy, ktorá zastupuje výkonných umelcov.


 

   Obchodne nedostupné diela

Obchodne nedostupné diela sú v autorskom zákone definované nasledovne:

Obchodne nedostupné dielo je zverejnené dielo, ak

Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať fyzická alebo právnická osoba Národnému registrátorovi pre obchodne nedostupné diela (ďalej len „Národný registrátor“), ktorým je pre hudobné diela Hudobné centrum.  Národný registrátor bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o návrhu na zaradenie diela do portálu na svojom webovom sídle a zaradí ho do portálu, ak v lehote najneskôr troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do portálu nebolo možné podľa jeho zistenia obchodne získať prístup k rozmnoženine diela ani po vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a ak autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do portálu. O vyradenie diela z portálu môže požiadať autor písomne Národného registrátora alebo o to môže požiadať priamo cez portál na odkaze:
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/ooc/rightsholders


Viac informácii získate:

   Kontakt – Členská agenda

          Mgr. Miroslav Mauer
          tel. č.: 02 / 502 02 702
          email: miroslav.mauer@soza.sk