Akým spôsobom je možné podať reklamáciu za predvedenie hudobných diel na území Slovenskej republiky?

Každý nositeľ práv, ktorému boli vyúčtované autorské odmeny, je oprávnený podať písomne, formou Reklamačného tlačiva, s uvedením titulu, ktorého sa námietka týka (pričom každý titul je považovaný za samostatné podanie), a čo najpresnejších údajov o používateľovi, čase a rozsahu použitia diela, námietky voči vyúčtovaniu, a to v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vyúčtovaní, v prípade vyúčtovania za verejné práva najneskôr do 31. 10. príslušného kalendárneho roka. V záujme zvýšenia efektívnosti konania o námietkach sa odporúča doložiť reklamáciu dôkazným materiálom (t. j. potvrdenie používateľa, programy podujatí a pod.). 

Podrobnejšie informácie k reklamáciám nájdete v Reklamačnom poriadku SOZA.

Ďalšie informácie týkajúce sa námietok voči vyúčtovaniu vám poskytneme na: tel.č.: 02/50202717, reklamacie@soza.sk

Akým spôsobom je možné podať reklamáciu za predvedenie hudobných diel v zahraničí?

V prípade, že má autorvedomosť o skutočnosti, že v zahraničí boli v minulosti použité jeho hudobné diela, za ktoré nedostal vyplatenú autorskú odmenu, môže podať reklamáciu na riadne vyplnenom reklamačnom tlačive.

V prípade, že autor disponuje informáciou o predvedení jeho diel v zahraničí v danom kalendárnom roku, môže SOZA o tom informovať formou tzv. predreklamácie. SOZA bude následne kontaktovať príslušnú organizáciu kolektívnej správy práv v zahraničí. Takýmto spôsobom je možné v dostatočnom predstihu zabezpečiť všetky náležitosti potrebné na riadne vyplatenie autorskej odmeny, a tým predísť prípadným reklamáciám. Predreklamáciu je možné zaslať aj e-mailom na zuzana.kinclova@soza.sk

Aké informácie sú potrebné na uplatnenie reklamácie za použitie hudobných diel v zahraničí?

Je nutné uviesť presný názov titulu, ktorého sa námietka týka, čo najpresnejšie údaje o používateľovi, údaje o termíne  a rozsahu použitia hudobného diela. V záujme zvýšenia efektívnosti konania o námietkach sa odporúča doložiť reklamáciu dôkazným materiálom (napr. potvrdenie používateľa, záznam, programy podujatí a pod.).

Je rozdiel medzi tlačivom na podanie reklamácie za použitie v Slovenskej republike a v zahraničí?

Medzi tlačivami nie je žiadny rozdiel.

Za aké obdobie spätne je možné uplatniť reklamáciu v zahraničí?

Lehoty na uplatnenie reklamácie sa v konkrétnych prípadoch odlišujú v závislosti od štátu použitia.