Číslo bankového účtu je možné zmeniť alebo nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

Dodatok musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom podpis nositeľa práv musí byť úradne overený. Overenie podpisu nositeľa práv môže na základe preukazu totožnosti vykonať aj zamestnanec Právneho odboru SOZA počas úradných hodín v sídle SOZA.

 

   Upozornenie!

Do 31.12.2015  SOZA odmeny autorom nezdaňovala, autori si ich všetky sami vysporiadali v daňovom priznaní.

S účinnosťou od 01.01. 2016 je SOZA povinná všetky autorské odmeny, ktoré vypláca svojim autorom a vydavateľom - fyzickým osobám zo zdrojov v tuzemsku, zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 %.

Uvedená zrážková daň sa netýka autorských odmien vyplácaných dedičom. Novela Zákona zároveň umožňuje autorom a vydavateľom – fyzickým osobám, ktorým plynú autorské odmeny prostredníctvom SOZA (výlučne zo zdrojov v tuzemsku) rozhodnúť sa, či zrážku dane z príjmu z autorských odmien vykoná SOZA, alebo si autor sám odvedie daň z tohto príjmu v daňovom priznaní.

Ak sa autor rozhodne pre druhú možnosť, je tento postup potrebné vopred písomne dohodnúť medzi autorom a SOZA, čiže daňovníkom a platiteľom dane.

Ďalšie detaily sú súčasťou dokumentu Informácia o novele zákona o dani z príjmov.

   Informácia o novele zákona

   Dohoda o výplate odmeny bez uplatnenia zrážkovej dane

   Dohoda o ukončení dohody o neuplatnení zrážkovej dane