Ako vyplniť medzery v údajoch v hudobnom sektore?

06.11.2023

V Bratislave sa uskutočnil seminár zameraný na rozvoj slovenského a medzinárodného hudobného ekosystému.

Koncom septembra sa v Bratislave stretli zástupcovia partnerov projektu OpenMusE v rámci programu Horizon Europe. Na niekoľkodňový intenzívny seminár, organizovaný pod záštitou SOZA a Ekonomickej univerzity, prijali pozvanie aj zástupcovia Inštitútu kultúrnej politiky a Ministerstva kultúry SR. Seminár bol zameraný na synchronizáciu aktivít pozvaných organizácií a projektu OpenMusE, ktoré by mali spoločne budovať európske hudobné ekosystémy na konkurencieschopnejšom, spravodlivejšom a udržateľnejšom základe.

Cieľom tohto stretnutia bolo pripraviť osvedčené postupy pri tvorbe a vyhodnocovaní merateľných ukazovateľov hudobného priemyslu, ako aj ich prenos do iných kultúrnych a kreatívnych odvetví. Zároveň bolo cieľom všetkých zúčastnených zlepšiť postupy zberu údajov a vyvinúť nové metódy a nástroje, ktorých výsledkom budú vylepšené ukazovatele a odporúčania relevantné pre tvorcov kultúrnej politiky.

V rámci seminára vystúpili viacerí členovia projektu OpenMusE, ako aj pozvaní hostia.  Člen OpenMusE konzorcia Dr. Joost Poort poskytol na úvod prehľad o výskume uskutočnenom v prvej fáze projektu OpenMusE. Daniel Antal, predstavil možné postupy na kombinovanie vládnych štatistických programov so súkromne vlastnenými údajmi vedeckých a hudobných organizácií na Slovensku. Dr. James Edwards sa podrobnejšie venoval zberu dát v OpenMusE konzorciu, vo vedeckých a obchodných a ich koordinácií s existujúcimi prieskumnými programami Slovenska a Európskej únie. Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA, predstavil víziu Slovenskej hudobnej databázy a jej aplikácie s názvom Listen Local, ktorá by pomohla zosynchronizovať čo najlepšie údaje a metadáta o slovenskej hudbe štatistickým úradom, kolektívnym organizáciám spravujúcim autorské práva, hudobným organizáciám, hudobno-vzdelávacím inštitúciám a iným organizáciám pôsobiacim v hudobnom sektore.

Projekt OpenMuse združuje organizácie a výskumníkov z oblasti hudobného priemyslu jedenástich krajín Európskej únie a Ukrajiny. Cieľom spoločného výskumu je zvýšenie viditeľnosti a finančného ohodnotenia lokálnych autorov z jednotlivých regiónov európskych krajín v online priestore, a to prostredníctvom zlepšenia práce s dátami. Výskum v rámci projektu Open Music Europe bude trvať tri roky a vyústením by mal byť návrh na vytvorenie hudobného observatória, ktoré bude poskytovať detailné informácie o hudobnom priemysle cez integráciu mnohých zdrojov otvorených údajov.

 

Pripravilo: PR oddelenie SOZA
Foto: Ekonomická univerzita