Zmeny v autorskom zákone

30.06.2022

Informácie o prijatých zmenách novely autorského zákona.

25.03.2022 nadobudla účinnosť novela Autorského zákona č. 185/2022 Z. z. Novela bola prijatá parlamentom dňa 16.02.2022 pod číslom 71/2022 Z. z. a okrem iných zmien prevzala aj niektoré ustanovenia zo smerníc Európskej únie. Spoločne sa pozrieme na niektoré novinky, ktoré zákon prináša.
 

Povinnosti on-line platforiem za zdieľanie obsahu

Pre poskytovateľov on-line služieb zavádza zákon prísnejšie pravidlá vo vzťahu k obsahu, ktorý šíria:

 • musia vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie licencie na šírenie chránených diel
 • poskytnúť autorovi informácie o použití diela na základe súhlasu udeleného v licenčnej zmluve
 • bez zbytočného odkladu a riadne vybavovať sťažnosti autorov na nelegálne nahratý a šírený obsah

Autori by mali platformám poskytnúť relevantné a potrebné informácie o svojich konkrétnych dielach, ktoré slúžia na prevenciu nahratia a sprístupňovania nelegitímneho obsahu a zároveň platformy by nemali byť zodpovedné za nepovolené verejné šírenie diel, ktoré neboli riadne identifikované.

Aj naďalej platí, že licenciu na použitie diel môžu platformy získať prostredníctvom SOZA, na základe ktorej vyplatí členom odmeny za toto použitie.

6)

 

Jednorazová odmena už má byť v individuálnych zmluvách výnimkou

Po novele Autorského zákona by mala odmena za udelenie licencie v individuálnych zmluvách medzi autormi a používateľmi ich diel zodpovedať očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a byť proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele. Napr. pri vytvorení hudobných diel pre televízny seriál by vaša odmena mala byť vysporiadaná paušálnou čiastkou len v zákonom definovaných prípadoch. Táto možnosť nastane vtedy, ak:

 • licencia je udelená najviac na 1 rok
 • licencia je udelená najviac na 5 rokov a zároveň má vecne obmedzený rozsah, t.j. je pri nej presne definovaný počet použití diela (napr. počet prehratí skladieb)
 • licencia obsahuje aj vyčíslenie očakávaných príjmov alebo výnosov, ktoré možno využitím licencie dosiahnuť a odmena propocionálne zodpovedá týmto príjmom, teda odmena pre autora bude určená napríklad percentuálnym podielom z tohto príjmu
 • ide o licenciu na použitie diela na propagačné, marketingové či reklamné účely
 • ide o licenciu na použitie diela na nekomerčný účely
   

Pokiaľ rozsah licencie prekročí vyššie uvedené zákonné rámce, mali by ste s používateľmi rokovať aj o podielovej resp. výnosovej odmene.

Vyššie uvedené nemá vplyv na výšku odmeny, ktorú dostávate od SOZA ako kolektívneho správcu za použitie vašich diel vo vysielaní, na koncertoch, alebo inými spôsobom. Dôležité je však v individuálnych zmluvách s používateľmi diel nevylučovať kolektívnu správu práv, pokiaľ máte uzatvorenú platnú dohodu o zastupovaní so SOZA.

 

Náhrady odmien autorov idú v prospech ich zamestnávateľov

Zákon priznal nárok na náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu tým zamestnávateľom, ktorí preukážu SOZA, že vykonávajú práva autorov. Avšak ide iba o tie diela, ktoré autori vytvoria v rámci svojho zamestnaneckého pomeru. Zmena sa netýka autorov vykonávajúcich tvorivú činnosť na živnosť alebo v slobodnom povolaní, im nárok na náhrady odmien naďalej ostáva.

 

Právo autora na dodatočnú odmenu

Novela prináša aj novinku v dodatočnej odmene pre autora diela. V prípade, ak odmena za udelenie licencie je síce primeraná k tvorivému podielu autora, avšak výnosy za použitie nezodpovedajú výnosu neskorším využitím diela (sú vyššie), na to, aby sa vyrovnal nepomer s výnosom nadobúdateľa licencie., môže autor požiadať o dodatočné vyrovnanie.

Autor môže o túto dodatočnú odmenu požiadať najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Ak nepríde k úprave dohody o odmene s nadobúdateľom licencie, autor môže svoj nárok uplatniť súdnou cestou.

Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny, aby mohol nárok na dodatočnú odmenu uplatniť – nadobúdateľ licencie  je povinný autorovi tieto informácie predložiť aspoň raz ročne.

Ustanovenie však nemá vplyv na udeľovanie licencií organizáciami kolektívnej správy.

 

Transparentnosť voči autorom

Novela preberá z smernice Európskej únie aj zásadu transparentnosti v licenčných vzťahoch. Nadobúdatelia licencií musia umožniť prístup k aktuálnym údajom v týchto prípadoch:

 • v prípade dohody na tzv. výnosovej licencii bude musieť nadobúdateľ autorovi hlásiť svoje príjmy z využitia diel – v situáciách kedy bude určená odmena pre autora napr. vo forme percentuálneho podielu na týchto výnosoch
 • autori môžu požadovať informácie o príjmoch na účely uplatnenia práva na dodatočnú odmenu
 • zmluvy na vydanie diela musia obsahovať odhad hrubých príjmov vydavateľa z verejného rozširovania diel (napr. predaj, vypožičanie) alebo sprístupňovania diel verejnosti (šírenie prostredníctvom internetu), ktorý slúži na lepšie definovanie rozsahu udelenej licencie ako aj posúdenie primeranosti dohodnutej licenčnej odmeny
 • informácie o príjmoch môže autor získať aj od nadobúdateľov sublicencií
 • v prípade, ak neboli dosiahnuté žiadne príjmy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne autorovi aspoň informáciu o tejto skutočnosti
   

Všetky uvedené informácie sú nadobúdatelia povinní poskytnúť autorom aspoň raz ročne a zároveň ustanovenia nemajú vplyv na licencie udeľované organizáciami kolektívnej správy.

 

Informačná povinnosť autora

Pre autorov pribudla povinnosť informovať nadobúdateľa výhradnej licencie o predchádzajúcom udelení nevýhradnej licencie tretej osobe. Skôr udelená nevýhradná licencia totiž zostáva zachovaná a neskorší nadobúdateľ výhradnej licencie by ju mal rešpektovať.

 

Obchodne nedostupné diela

Zákon rozširuje definíciu obchodne nedostupných diel, teda diel, ktoré už nie je možné kúpiť, bez ohľadu na typ predmetu ochrany a formu jeho vyjadrenia (hmotná, nehmotná, príp. digitálna). Takéto dielo musí byť trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu (Slovenský filmový ústav a Rozhlas a televízia Slovenska), pričom novela zároveň umožňuje týmto inštitúciám tieto diela použiť na nekomerčné účely ako napríklad digitalizácia diel a sprístupňovanie týchto digitálnych kópií na internetových stránkach.

Novela AZ zavádza aj tzv. Národného registrátora pre obchodne nedostupné diela, ktorý spravuje webový portál pre obchodne nedostupné diela. Dielo sa do portálu zaraďuje a vyraďuje na návrh. Národný registrátor pre hudobné diela a zvukové záznamy je Hudobné centrum, pre audiovizuálne, dramatické, divadelné, alebo choreografické diela a audiovizuálne záznamy je to Slovenský filmový ústav, pre architektonické diela a diela úžitkového umenia Slovenské centrum dizajnu a pre iné predmety ochrany je to Slovenská národná knižnica.

 

Nové výnimky pri použití diel bez súhlasu autora

Zákon pridáva výnimky pri ktorých nie je potrebné žiadať licenciu na použitie:

 • vyhotovenie rozmnoženiny diela pri čerpaní údajov
 • vyhotovenie rozmnoženiny diela za účelom zachovania kultúrneho dedičstva
 • použitie diela prostredníctvom digitálnych zariadení za účelom názornej ukážky pri výučbe (vyučovanie na diaľku, tzv. e-learning)

 

Na záver si ešte dovolíme pripomenúť, že pri uzatváraní licenčných zmlúv netreba zabudnúť brať do úvahy aj Dohodu o zastupovaní, ktorú máte so SOZA uzavretú a riadiť sa ňou pri rozsahu licencií, ktoré môžete nadobúdateľom udeliť. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.