Novela Autorského zákona sa blíži

22.04.2021

Využime túto príležitosť v prospech autorov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) aktuálne finalizuje návrh novely Autorského zákona, ktorý má za cieľ implementovať do slovenského právneho poriadku dve autorskoprávne smernice schválené v roku 2019 Európskym parlamentom. Kým prvá smernica upravuje podmienky online vysielania  a retransmisie televíznych a rozhlasových programov, druhá smernica – o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu – prichádza s viacerými novinkami, ktoré by mali autorom zabezpečiť zlepšenie vyjednávajúcej pozície voči digitálnym platformám, ako aj spravodlivú odmenu vo vzťahu k ostatným používateľom hudby.

Rovnako ako pri hlasovaní o autorskoprávnej smernici v europarlamente, aj pri slovenskej transpozícii týchto pravidiel očakávame napätú diskusiu o finálnom znení jednotlivých ustanovení. Lehota na premietnutie príslušných smerníc do slovenského práva vyprší 7. júna 2021, preto SOZA veľmi intenzívne rokuje so zástupcami ministerstva, ako aj s ostatnými predstaviteľmi autorských spoločností a asociáciami používateľov hudobných diel, s cieľom zvýšiť štandard ochrany práv autorov a premietnuť ho do každodennej praxe.

Povinnosti pre digitálnych gigantov

Jadrom reformy sú nové pravidlá licencovania autorského obsahu zo strany online platforiem, predovšetkým na verejnosti mnohokrát citovaný článok 17 smernice. Po novom sa už digitálni giganti ako Facebook alebo YouTube nebudú môcť vyhýbať zodpovednosti za šírenie obsahu nahraného ich používateľmi a za dodržiavanie ochrany autorských práv. Podľa schválenej smernice budú aj tieto spoločnosti povinné uzatvárať s autormi (a organizáciami kolektívnej správy, ktoré ich zastupujú) licenčné zmluvy na použitie chránených diel. Odporcovia tejto právnej úpravy sa snažia zavádzať verejnosť nepravdivými informáciami o cenzúre internetu a nemožnosti dostať sa z pozície individuálneho používateľa k želanému obsahu. „Pravdou však je, že navrhované ustanovenia zakazujú všeobecné filtrovanie a blokovanie obsahu a akákoľvek zodpovednosť koncových užívateľov týchto platforiem je vylúčená.“ hovorí Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA.

Lepšie zhodnotenie autorských diel

Nemenej dôležité sú aj nové ustanovenia článkov 18 až 23 smernice o autorskom práve, ktoré majú zlepšiť informovanosť tvorcov o použití a zhodnotení ich autorských diel, pričom autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od používateľov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príjmami používateľa za dané diela. V praxi to znamená, že ak napr. autor zistí, že film, do ktorého zložil hudbu za nízku jednorazovú odmenu sa stal celosvetovo úspešný aj v zahraničnej distribúcii a na online platformách, bude si môcť od osoby, ktorej prináležia príjmy z využitia licencie, nárokovať  dodatočnú primeranú a spravodlivú odmenu.

Smernica zároveň deklaruje, že autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv. Na riešenie tohto stavu preto smernica v článku 18 navrhuje, aby pri uzatváraní zmlúv bol dodržiavaný princíp adekvátnej a proporcionálnej odmeny. Autorské diela by tak už neboli zo strany používateľov hudby vykupované jednorazovými, mnohokrát veľmi nízkymi paušálnymi platbami, ale odmena autorov a výkonných umelcov by zohľadňovala skutočnú alebo potenciálnu hospodársku hodnotu práv, aby sa autori mohli finančne podieľať na ďalšom prípadnom úspechu svojej tvorby. Ideálnym príkladom je úprava zmluvných vzťahov do podoby, kedy autor dostane najprv paušálnu odmenu za vytvorenie diela a ďalšia časť odmeny mu bude vyplácaná priebežne ako percento z tržieb používateľa v súvislosti s použitím jeho diela.

Povedzte nám o vašej skúsenosti

Uvedomujeme si, že presná implementácia týchto pravidiel do slovenského Autorského zákona je nesmierne dôležitá pre všetkých autorov, resp. všetkých aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu, a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme túto pozitívnu autorskoprávnu reformu dotiahli do úspešného konca.

Máte skúsenosti s nízkym ohodnotením vašich diel v online prostredí, alebo s paušálnym vykupovaním vašich diel za nízke jednorazové platby od používateľov hudby? Ak vás táto problematika zaujíma, ozvite sa nám na pr@soza.sk. Radi pridáme váš hlas k spoločnej snahe o zmenu.

Šanca, že sa podarí zmodernizovať autorský zákon a 
zlepšiť pozíciu tvorcov nie je samozrejmosťou, využime túto príležitosť spoločne.

 

Pripravila: SOZA