Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 12.6.2024

24.06.2024

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 12.6.2024 v Bratislave okrem iného:

schválila: 
- vytvorenie a personálne zloženie pracovných skupín, 
- hlavné vyúčtovanie za rok 2023, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia,
- návrhy sadzobníkov autorských odmien pre rok 2025; 

 

zobrala na vedomie: 
- informácie týkajúce sa Rady SKF, 
- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-V.2024, 
- výstupy z rokovania Valného zhromaždenia SOZA, 
- správy zo zahraničných služobných ciest, 
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 3.7.2024.